György Szabados: 2006. Duna TV – A nap vendége (Guest of the Day / Gast des Tages) with english and german subtitles

Loading the player...

If an error massage occure, you can view the video here:

Hibaüzenet esetén a video itt látható:

Wenn eine Fehlermeldung auftritt, können Sie das Video hier ansehen:

Szabados György a Duna tv-ben a nap vendége (2006)

Recording Date:

2006

Időtartam (Time / Dauer):

10:30

Készitették:
Marossy Géza
Magyar Katalin
Horváth Zsuzsanna
Baráth Edina
Romer Péter
Ifj. Horváth Géza

Source format: mpg file
Digitization: Rudolf Kraus (2015)
Digital additional work (with editing and correction of display aspect ratio): Bognár Ferenc (2019)

YEAR

Title

Label

2015 / TV

A nap vendége: Szabados György

Ismétlés: Duna TV 2015. augusztus 19. (03.42 – 03:55) 

  Duna TV 2006 – Szabados György: A Nap Vendége (Guest of the Day – with English Subtitle)
  Duna TV 2006 – Szabados György: A Nap Vendége (Gast des Tages – with German Subtitle)

Szabados György a Duna tv-ben a nap vendége

Szalagfelirat: Hamvas Béla: „A szörnyű kérdés ez: miképpen van, hogy mindaz az igazságtalanság, ami ma történik, meg van engedve?”

.

A szörnyű kérdés ez: miképpen van, hogy mindaz az igazságtalanság, ami ma történik, meg van engedve. Jó lenne, ha most lenne Jézus második eljövetele ebben a pillanatban. Ő erre konkrét választ tudna adni. De hát még nincs itt ez az eljövetel, és kérdés, hogy már Malakiás könyvénél tartunk-e, annál a szellemi-lelki vákuumnál, hogy a Bibliára, az Ószövetségre utaljak, amely vákuumba berobbant az istenember, az egyetlen minőség, ami betölthette ezt a vákuumot. De nagyon közeledünk ehhez a vákuumhoz, ehhez a vákuum-atmoszférához. Maga a kérdés is ebből az előérzetből fakad.

Nem most kezdődött ennek a kérdésnek a felvetődése. De ha a mi mai életünkre gondolok, ez a Keynes nevű közgazdász, aki Adamsszal együtt mai korunk, gazdasági pénzügyi létünk meghatározó konceptora volt, egyik művében írja – nem szószerint idézem:

Mert egy kicsit az ördöggel kell szövetkeznünk, el kell felejteni mindazt, amit a vallások tanítanak, hogy ne legyél irigy, ne legyél mohó, stb. stb.

Ahhoz, hogy az irigység és a mohóság és egyéb emberi tulajdonságok gyarlóságok révén a tömegek, a nép számára olyan életet tudjunk teremteni, amely a nyomort képes túlhaladni, ez a gondolat, ez a bátor gondolatsor súlyos konzekvenciákkal járt.

Egyszerűen azért, mert az ördöggel való szövetkezés az egyetlen, ami megengedhetetlen a világon. Az Evangélium megírja, hogy amikor a Sátán megkísértette Jézust, ennek több kérdés és felelet menete volt, Jézus még beszélgetett vele egy darabig, de amikor azt az utolsó ajánlatot tette a Sátán, hogy neked adom a világ fölötti uralmat, csak velem tarts – Jézus válaszra sem méltatta, csak annyit mondott, hogy Távozz tőlem Sátán!

Ennek a gazdaságpolitikának, aminek a menetében él ma a világ és hihetetlen hatalmi koncentráció jött létre, ez elfelejtette azt, hogy – mert a Sátánnal szövetkezett – elfelejtette, hogy ez milyen következményekkel jár. A következmények lehet, hogy valamelyest a testi értelemben hatásosak voltak, bár ez is kétséges, hiszen az eltömegesedettség arról mesél, hogy az arányok nem változtak: ha ennyi szegény volt, most sokszor annyi szegény lett. Márpedig a szegénység a földi élet erkölcsi értelemben egyetlen isteni pozíciója ma is.

Közben az ember gondolkodása és lelki állapota az emberben mint az anyag és Isten közötti élő kapcsolatban mint minőség folyamatosan hanyatlik, kiürül. Ezt a világot, ahol az ördöggel szövetkeztünk, ahol az időben élünk csak, az időtlenséget nem ápoljuk magunkban, pedig az időtlenségben van a mi eredetünk és majdani megérkezésünk végső otthona, az a dimenzió, amire Jézus azt mondta, hogy az Atyától való vagyok.

Azért mondtam az elején, hogy Tőle kéne megkérdezni a választ erre a helyzetre, hiszen az egyetlen olyan minőség, ami kikezdhetetlen, akinek a válasza az egyedül kikezdhetetlen. Akiben, ahogy a keleti bölcsesség mondja: A bölcsesség a mindenek felett való kikezdhetetlen tudás. Márpedig a teremtett világ minden dolgában egyetlen kikezdhetetlen bölcselet van, ez a szakrális tanítás.

A mi válaszunk ma itt Magyarországon csak szomorú válasz lehet. Azért, mert olyan országban élünk, ami a Hadak útja évezredek óta. Csak akkor volt magára találás, szellemi, lelki és ilyen értelemben közösségi hierarchia itt, amikor a saját lábára tudott állni ez a nép, ez a kultúra és ez az ország – pontosabban az országtól kezdődően maga a magyar jelenség, amely jelenség szinte időtlen. Manapság egyre több olyan írástudó könyve jelenik meg, akik a nyomába eredtek a magyar írásnak, a magyar nyelvnek,  a magyar ízlésnek, magyar gondolkodásnak, és kiderül, hogy az egész civilizáció tanulhatna ebből a jelenségből, amit mi magyarságnak, magyar nyelviségnek, magyar gondolkodásnak, magyar géniusznak ismerünk, már aki ismeri, akik foglalkozunk ezzel és úgy érezzük, hogy nem szabad elválni tőle, nem szabad hűtlennek lenni hozzá.

Csak azon az alapon lehet megérteni ezt a hamvasi gondolatot, hogy az európai civilizáció gondolkodása ezen az áruláson alapul, azon az áruláson, hogy nem mondtuk a Sátánnak, hogy távozz tőlem. Ez még a katolikus egyházra is bizonyos értelemben érvényes, ami nem érinti a hitet mint olyant, a keresztény hitet nem érinti.

Ebbe belekényszerült a magyar kultúra, a magyar lelkiség és szellemiség is túlságosan átadta magát a tehetetlen anyag lustaságának, az anyagelvűségnek, a túlélés testi értelemben vett szempontjának, miközben kozmikus feladata van. Épp a nyelve, gondolkodása, ízlése, titkos mentalitása okán, amely mindig volt olyan erős és nagyszerű, hogy más kultúrák fiai lányai idejöttek és a magyaroknál jobban élvezték ebben a közegben való életüket németek, szlávok, ruszinok, zsidók, mindenféle fajta jól érezte magát itt. Mi meg nem becsüljük.

Úgy látom, hogy az isteni tervnek, aminek mentén működik ez az egész földi élet egyik eszköze, halálos eszköze annak a leváltása, ami eddig folyt a civilizáció előzménye és mai gyakorlatában. Itt egy darabig széthullás lesz, mert meg kell semmisülnie annak, ami nem volt méltó, vissza kell találni valami módon az ördöggel való szövetségből az időtlen, az öröklét dimenziójához, a hithez, ahhoz a hierarchiához, amely kívül-belül tartja fenn az életet, a létet bennünk. Azt hiszem, a mi kultúránknak a sorsa is csak ezen az úton érthető és ad még reményt.

György Szabados: “Guest of the day ” in DUNA Television in 2006

Béla Hamvas: “This is the horrible question: how is it possible that all the injustice happening today is allowed to happen?”

 

György Szabados:

It would be good if the return of Jesus would happen now, in this moment. He would be able to give a concrete answer to this question. But it is not yet so far with this return and the question arises whether we have reached already the state described in the Book of Malachi: the spiritual-mental vacuum – let me refer to the Bible, to the Ancient Testament – into which vacuum the God-man bursts, the sole quality capable to fill in this vacuum. But we approach fast to this vacuum, we draw nearer to this atmosphere of vacuum. The question itself is emerging from this presentiment.

The question has not been asked the first time today. When I think of our actual life, I remember this economist Keynes, who, together with Adam Smith, was the determining concept creator of our era’s economic and financial state. He wrote in one of his books (I won’t quote it literally): We have to ally ourselves a bit with the devil and to forget all what the religions are teaching: don’t be jealous, don’t be greedy, etc. etc.”

The thought to create such a life for the masses, for the people and to overcome with it misery by means of jealousy, greed and other human shortcomings, this brave chain of thoughts goes together with grave consequences. Because the only thing in the world, which is not allowed: is the pact with the devil. The Gospel describes this in the scene when Satan tried to tempt Jesus. First there were questions and answers, Jesus was talking with him for a while but when the Satan made his last offer: “All these things I will give you if you fall down and do an act of worship to me.” Jesus replies “Get away, Satan!”

This economic policy, in whose dominance today’s world is living and which led to an unbelievable power concentration, has forgotten – just because it allied himself with Satan – what the consequences are. The consequences might have been somehow effective in a material sense, but even this is doubtful since the massification reveals that the proportions have not changed at all: before there were so many poor people, now there are so many times more. Although in a moral sense poverty remains even today the only divine position in the earthly life.

Meanwhile however man’s thinking and mental state – considered as quality – dwindle and empty themselves. Man considered as a quality in the living relationship between material and God. In this world we have allied ourselves with the devil, we live only in the time and we don’t care for the Timelessness in ourselves; however, our origin and the home of our final arrival is in Timelessness, the dimension, to which Jesus referred to when He said: I came from the Father.

Therefore I said at the beginning that we should ask Him for an answer because He is the only unassailable quality, whose answer is the only unassailable one; where wisdom is included. Like the oriental philosophy says: Wisdom is the unassailable knowledge existing above all. And it is true that in every matter of the created world there is only one unassailable wisdom: the sacral teaching.

Our answer today in Hungary can be nothing else than a sad answer. Because we live in a country, where the “road of armies” goes  for thousands of years. Here was a spiritual, mental and in this sense a united hierarchy – a finding to themselves – only then possible, whenever this people, this culture and this country – more exactly, the Hungarian phenomenon, which is quasi timeless – could stand by itself. Nowadays more and more books are published written by authors who engage themselves for the research of the Hungarian writing, the Hungarian language, the Hungarian taste, the Hungarian mindset and it turns out that the whole civilization could learn from this phenomena, which we know – whoever knows it – as Hungarian spirit; as the spirit of the Hungarian language, as Hungarian mindset, as Hungarian genius. We who deal with them, we are convinced that we must not detach ourselves from them, we must not become unfaithful.

One can understand this thought of Hamvas only when considering following initial point: the mindset of the European civilization is based on a betrayal. We didn’t tell to Satan “Get away!”. This is true even for the Catholic Church in a certain sense, which however doesn’t apply to the actual faith, the Christian faith as such. The Hungarian culture was forced into this situation. The Hungarian spirituality and intellectuality succumbed too much to the convenience of the inert material, to the materialism, to the point of view of survival in physical sense, while forgetting about their cosmic task. Exactly due to the language, mindset, taste and secret mentality, which was always so strong and grand that sons and daughters of other cultures used to come here – Germans, Slavs, Ruthens, Jews and all kinds of peoples – and were happy here and enjoyed this atmosphere here. And we don’t appreciate it.

As I see, the divine plan, which runs the whole life on Earth, has an instrument, a deadly instrument to dispose of everything that took place here in the antecedents and today’s practice of civilization. For a while everything will disintegrate because everything, which was not worthy, must be destroyed. Somehow we have to free ourselves from the alliance with the devil and to find the way back to eternity’s timeless dimension, to the faith, to the hierarchy which maintains life inside and outside as well as the existence in us. I believe that the fate of our culture can be understood only when following this path and only this gives us hope.

Translation by Marianne Tharan (August 2015)

  2006: György Szabados: Guest of the day – with English Subtitle; in DUNA TV

György Szabados: “Gast des Tages” im DUNA Fernsehen im Jahr 2006

Béla Hamvas: “Die erschreckende Frage ist folgende: Wie kommt es, dass all die Ungerechtigkeiten, die heute stattfinden zugelassen werden?”

 

György Szabados:

Es wäre gut, wenn Jesus Wiederkunft jetzt, in diesem Moment geschähe. Er könnte darauf eine konkrete Antwort geben. Aber es ist noch nicht soweit mit dieser Ankunft und es stellt sich die Frage, ob wir bereits den Zustand erreicht haben, der im Buch Maleachi beschrieben wird – den geistig-seelischen Zustand des Leere-Vakuums, wobei ich mich auf die Bibel, das Alte Testament beziehe, in dessen Vakuum der Gottmensch hineinimplodiert wurde , die einzige Qualität, die dieses Vakuum ausfüllen konnte. Aber wir nähern uns Zusehens immer mehr diesem Vakuum an, dieser Atmosphäre des Vakuums. Die Frage selbst entspringt diesem Vorgefühl.

Diese Frage wurde nicht erst heute aufgeworfen. Wenn ich an unser heutiges Leben denke, denke ich an diesen Ökonomen Keynes, der zusammen mit Adams Smith der bestimmende Konzeptor des wirtschaftlichen und finanziellen Zustandes unseres Zeitalters war. Er schreibt in einem seiner Bücher (ich zitiere nicht wortwörtlich): “Wir müssen uns ein bisschen mit dem Teufel verbünden und all das vergessen, was die Religionen lehren, d.h.: sei nicht neidisch, sei nicht habgierig, usw., usw.

Die Idee, ein Leben für die Masse, für das Volk durch Neid und Habgier und andere menschliche Schwächen zu erschaffen und damit das Elend zu überwinden, diese mutige Gedankenfolge geht mit schwerwiegenden Konsequenzen einher. Ganz einfach deshalb, weil der Bund mit dem Teufel das Einzige auf der Welt ist, was nicht erlaubt ist. Das Evangelium beschreibt dies in der Szene, als Satan Jesus versucht hat; da gab es noch Fragen und Antworten, Jesus hat noch eine Weile mit ihm gesprochen, aber als Satan sein letztes Angebot gemacht hat: “Dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest”, da spricht Jesus zu ihm: “Hebe dich weg von mir, Satan!”

Die Wirtschaftspolitik, in deren Macht die heutige Welt lebt und aus der eine unglaubliche Machtkonzentration entstanden ist, hat vergessen – eben weil sie sich mit Satan verbündet hat – welche Konsequenzen dies nach sich zieht. Die Konsequenzen können eine materielle Verbesserung sein, obwohl dies auch zweifelhaft ist, da das Anwachsen der “Vermassung” beweist, dass sich die Verhältnisse nicht verändert haben: damals gab es viele Arme und heute gibt es noch mehr Arme. Dabei bedeutet Armut auch heute die einzige göttliche Daseinsberechtigung im irdischen Leben – im moralischen Sinn.
Bisweilen jedoch schwindet und entleert sich permanent – als Qualität aufgefasst – das Denken und der Seelenzustand des Menschen – die in der lebendigen Beziehung zwischen Material und Gott im Menschen anwesende Qualität.

In dieser Welt, in der wir uns mit dem Teufel verbunden haben, wo wir nur in der Zeit leben und die Zeitlosigkeit in uns nicht pflegen. Dabei liegt unser Ursprung und unser späteres Zurückkehren in der Zeitlosigkeit: in der Dimension, die Jesus so bezeichnet hat: “Ich bin vom Vater ausgegangen.”

Deshalb habe ich zu Beginn gesagt, dass wir ihn um eine Antwort auf die Frage bitten sollten, da er als einzige Qualität, die hieb- und stichfest ist, dessen Antwort die einzig Stichfeste ist; in der die Weisheit enthalten ist. So wie die orientalische Philosophie sagt: “Weisheit ist das über alles existierende stichfeste Wissen” Und es ist so, dass in jeder Tatsache der erschaffenen Welt eine einzige stichfeste Weisheit ist: “Die sakrale Lehre”.

Unsere Antwort heute in Ungarn kann nur eine traurige Antwort sein. Weil wir in einem Land leben, das seit Jahrtausenden als Land der Heereswege gilt. Es fand hier nur dann jemals ein “Zu-sich-finden” statt, eine geistige, seelische und in diesem Sinne gemeinschaftliche Hierarchie, als dieses Volk, diese Kultur und dieses Land – genauer gesagt, das ungarische Phänomen, quasi ein Zeitloses – auf eigenen Füssen stehen konnte.

Heutzutage werden immer mehr Bücher von Autoren publiziert, die die ungarische Schrift, die ungarische Sprache, den ungarischen Geschmack, das ungarische Denken erforschen – und es stellt sich dabei heraus, dass die gesamte Zivilisation von diesem Phänomen lernen könnte, aber wer kennt schon Ungarntum, ungarisches Sprachwesen, ungarisches Denken,  den ungarischen Genius?  Wir, die wir uns damit befassen, sind davon überzeugt, dass wir uns davon nicht entfernen dürfen, ihm nicht untreu werden dürfen.

Diesen Gedanken von Hamvas kann man nur auf der Grundlage verstehen, wenn wir bedenken, dass die Denkweise der europäischen Zivilisation auf solchem Verrat gründet. Auf dem Verrat, dass wir zum Satan nicht nein gesagt haben: “Hebe dich hinweg von mir!” Dies gilt sogar für die katholische Kirche in gewissem Sinn, was den eigentlichen Glauben als solchen nicht berührt. Die ungarische Kultur wurde da hineingezwungen. Die ungarische Seele und der Geist haben sich zu sehr der Bequemlichkeit der trägen Materie, dem Materialismus, dem Gesichtspunkt des Überlebens im körperlichen Sinne überlassen, während sie doch eigentlich eine kosmische Aufgabe haben. Gerade ihre Sprache, Denkweise, Ihr Geschmack, ihre heimliche Mentalität waren immer so stark und großartig, dass die Söhne und Töchter anderer Völker hierhergekommen sind und all dies, und das Leben in dieser Sphäre mehr schätzen als die Ungarn selbst. Deutsche, Slawen, Ruthenen, Juden, allerlei Menschenarten fühlten sich hier wohl. Und wir selbst schätzen es gar nicht.

Ich sehe es so, dass ein Instrument, ein tödliches Instrument im göttlichen Plan, der das ganze irdische Leben bewirkt, steckt, all das abzulösen, was jetzt in der vorausgehenden Geschichte und in der heutigen Praxis der Zivilisation vorgegangen ist und noch vorgeht. Hier wird für eine Weile alles zerfallen, weil all das vernichtet werden soll, was nicht würdig war: Man muss irgendwie vom Bund mit dem Teufel zur zeitlosen Dimension der Ewigkeit, zum Glauben zurückfinden, zur Hierarchie, die innen und außen das Leben, das Dasein in uns bewahrt. Ich glaube, das Schicksal unserer Kultur kann nur auf diesem Weg verstanden werden und auf diesem Weg kann uns noch Hoffnung erwachsen.

Translation by Marianne Tharan (August 2015)

 2006: György Szabados: Gast des Tages – mit deutschen Untertitel; in DUNA TV

Corrections and additions are welcomed – please contact webmaster: info@györgy-szabados.com