Szabados György: A szabadság kötöttségei [In: Valóság, 1980/2, 59-64.old]
[In: Zenekuktúránkról. 287-314. oldal. Kossuth Könyvkiadó, 1982]
 A szabadság kötöttségei (Szabados György) [In: Turi Gábor’s website]

A szabadság kötöttségei (Szabados György)

Szabados György a magyar avantgárd jazz első számú képviselője. 1974-ben jelent meg Az esküvő című nagylemeze, pályafutásának – néhány rádiófelvételtől eltekintve – mind­máig egyetlen, hozzáférhető dokumentuma. Szólóban és együttessel egyaránt vállal fellé­péseket, újabban a Kassák Klub zenei műhelyében is dolgozik.

(Forrás: Internet)

 • Ugyan nem vagy annyira idős, hogy beszélgetésünket a Pályám emlékezete sorozatba illő kérdéssel kezdjük, mégis érdekelne, hogyan lesz valakiből Magyarországon jazz-zenész, milyen hatásokra kerültél kapcsolatba, ezzel a műfajjal.

– Zenei környezetben nőttem fel, anyám énekesnő és énektanár. Zenét magánúton tanul­tam, s már gyermekkoromban kísérleteztem az improvizációval. Nagyon szerettem rögtönöz-ni. A jazzel kamasz koromban, az 50-es években találkoztam, amikor hozzánk is elérkezett. Ak­kor még tiltott zene volt, hivatalosan kozmopolitának és dekadensnek nevezték. Valahogy úgy kerültem kapcsolatba vele, mint ahogy Veres Péter mondja: a misztikus ember az, aki ki­szorul a világból. Én a kiszorult dolgokban nagy értékekre leltem. A jazzt is olyan zenei körnek érez­tem, amely rejtélyes helyről táplálkozik, és rejtélyes, de reményteli világba visz. Valami titkos varázsa volt, különösen mert az akkori világból nálunk kiszorult. Persze ekkor nem volt nehéz kiszorulni. Emellett leginkább mégiscsak az vonzott benne, hogy a jazz improvizatív zene és én – mint mondtam – már szinte gyerekkoromtól szerettem ezt csinálni.

 • Milyen irányba tapogatóztatok, miféle zenét játszottatok ezekben az években?

– Barátaimmal alakítottunk egy – akkor így mondtuk: – zenekart, s amerikai darabokat cool és bebop stílusban másoltunk. Saját szerzeményeink is voltak. Igyekeztünk mindig a legfrissebb dolgokat figyelembe venni, aminek politikai oka is volt: az országban hallatlan visszafojtottság feszült, amit igazán csak lent a mélyben lehetett érezni. S elárasztották az országot népzenével. Egy olyan helyzetben, amellyel az ország nem értett egyet, állandóan az ő népzenéje szólt. Ez a meghasonlott állapot nálunk, fiataloknál ultra rebellis módon jelentkezett: egyszerűen nem foglalkoztunk magyar zenével, hanem csak azzal, amiről úgy éreztük, hogy tagadása annak.

 • Melyek voltak azok a gondolatok, amelyek akkoriban közérzetileg és zeneileg közelebbről foglalkoztattak?

– Úgy láttam, hogy a magyarországi ember sorsai furcsán alakult, mert a történelem jó ideje nem engedte meg, hogy oly módon rendezkedjen be és olyan stílusban éljen, amilyen a saját természete. Mindig valami átvételt kellett meghonosítania. Jött a második világháború, s a magyarság nem éppen emelt fővel került ki ebből az immáron ki tudja hányadik életveszélyes helyzetből. Azonban ez a nép fantasztikus reményekkel és erővel kezdett talpra állni, és fel­épí­teni a maga felszabadult világát. Teszi ma is. S aztán jött egy iszonyatos törés, egy jobbágy­korszak – az ötvenes évek–, amely főbe vert mindenkit, így bennünket, fiatalokat is. Olyan erősen, hogy megtántorodtunk. A muzsika, ami nekünk tetszett, a jazz, nem fejezhette ki azt, ami itt volt – hogyan is tehette volna egy amerikai szituációból vett zene? A jazz akkoriban 60-70%-ban szórakoztató jellegű zenét jelentett. A fekete polgárjogi mozgalmak, amelyek igazán komollyá tették, csak később jöttek. Az ötvenes évek jazzmuzsikáját főleg a fehérek csinálták, amiben persze a négerek is részt vettek. Ennek stílusismérvei az európai zene letűnt, de leg­alábbis megjárt korszakaihoz hasonlítottak, s egyáltalán nem illeszkedtek az akkori európai ze­ne színvonalához és a magyar zene jellegzetességeihez. Ennek ugyanis elsődleges jellemzője az, hogy kötetlen a ritmusa. Márpedig az akkori jazz ugyanannyira kötött volt, mint az európai zene a XVII. század végétől a romantika csúcsáig. Ezt vette át az amerikai jazz azzal a kü­lönbséggel, hogy a ritmust úgy kezelte, ahogyan azt a négerség hozta: bizonyos ízzel, „beat”-tel. És a ritmus felé billentve ki az európai (görög-római) egyensúlyeszményt. Ezt a kötött rit­must én nem találtam megfelelőnek ahhoz, hogy mindazt kifejezze, amit én akkor Magyar­or­szágon éreztem, s főleg: nem éreztem anyanyelvemnek.

 • Az a fogalom, hogy magyarság, mit jelentett neked akkor és mit jelent ma?

– Hát ezt nagyon át kellett gondolni. Hogy egy zenei hasonlattal éljek: azt sosem engedtem meg magamnak, hogy a ritmus a többi zenei elem fölé nőjön, tehát mondjuk a nemzeti érzés egyéb józan érvek és az ítélet egyéb szempontjai fölébe kerekedjen. Nem is éreztem hajlamot erre. A sovinizmus halálos butaság, ezt a történelem is igazolja. De nekem a magyarság nagyon sokat jelentett és jelent ma is. Ma már szinte mindent. Ez abszolút racionális módon leírható: vegyünk két jelenséget. Az egyik: nincs olyan fa, amelynek csak szára és levele van, gyökerek nélkül. Ha megfosztják gyökerétől, ez a fa rövid időn belül – ha ugyan nem azonnal – kihal. A másik: nincs olyan folyadékhártya, ami megmaradna folyadékhártyának. Ezt úgy értem, hogy nincs homogenitás a világban. Ebben az értelemben óriási tévedés áldozata a francia forradalom és minden olyan hatalom, amely homogenizálni akar. A tárgylemezen a folyadékhártya pilla­natok alatt pici cseppekbe csapódik. Ezt a fizikai jelenséget helyénvaló példának érzem. Ugyan­így van a kultúrában is: ahány hely, népcsoport, érdekközösség, gyökérzet – annyiféle összecsa­pódás van. Akkor gazdag a világ, ha ezek a kis cseppek gazdagok. Engem azzal vert meg a sors – vagy azzal tett szerencséssé –, hogy magyarnak születtem. Miért akarjak akkor én más lenni? Nekem az a kötelességem, hogy ebben vegyek részt, és erőm szerint ezt éltessem tovább. Mert a világ színességéhez egy folttal talán mi is hozzá tudunk járulni. Ember módon csak a kultúra révén lehet élni. S akkor miért éljek én olyan kultúrában, amelybe nem születtem?

 • A lemezed egyértelműen népzenei fogantatású: a sajátosan közép-európai indíttatást a kortárs zene és az avantgárd jazz legújabb jegyeivel ötvözi. De te már jóval előbb, a hatvanas évek elején – a jazz progresszív törekvéseivel egy időben – „free jazz” koncerteket adtál Buda­pesten. Az új stílus és az újfajta gondolkodás – a kifejezés felfokozott igényével, a bonyolult ritmus– és harmóniavilággal, a zenei eszközök változatos skálájával – nálunk akkor meglehető­sen szokatlannak hatott; hogyan jutottál el ehhez a zenéhez?

– Említettem már, hogy magyar zeneiségem állandóan vitatkozott a jazz akkori ritmus-világával; de a hangvétel, a szerkezet és a közlendő szempontjából is megoldatlan problémák álltak előttem. Én nem elsősorban élveztem ezt a műfajt, hanem mindig is halálosan komolynak gondoltam, hiszen zenéről volt szó, s az volt a gondom, hogyan lehetne átadni mindazt, ami bennem van, amit érzek. Ezzel bajlódtam 1962-ben is, sikertelenül. Aztán egy este megkértem egy bőgőst, akivel korábban már többször játszottam, hogy minden előzetes megbeszélés, stb. nélkül játsszunk valamit együtt. Belement, s akkor este kicsit boldognak éreztem magam. Ez­után meg kellett találnom, hogyan lehet ezt az élményt, ezt a megcsípett pillangót a stílus és a forma szempontjából megfogni, lejegyezni. Miután élő zenéről volt szó, a középkori módszer­hez kellett visszanyúlnom, amely nyitottan, az érzésre bízva írta le a muzsikát, tehát nem met­rikusan. Az európai zene ugyanekkor ott tartott, hogy a szeriális zene punktuális technikává strukturalizálódott – ezek a kifejezések önmagukért beszélnek –, tehát mindent kiszámítottak előre: hangsort, ritmust, dinamikát stb.; s ekkor ujjongásban törtek ki, hogy már nincs szabad hang, amit előre ki ne számítottak volna. Ez volt a zene csődje, mert a benne foglalt szellem és emberség leláncolódott.

Ezeket magamban tisztázva sikerült megtalálnom a ritmusprobléma megoldását is, ami a magyar zenei érzés és a jazz – ma már nem nagyon szeretem ezt a megnevezést, mert annyira XX. századi jelenség, a kor egyik fő hangzásbeli jellemzője, hogy szinte minden lényeges zenedarab magán viseli lenyomatát – elegye lett. A magyar népi éneklésből indultam ki, és nem a hangszeres muzsikából. Minden zene elsősorban az ének szülötte, s a magyar zene ősi rétege jobbára ebből áll: úgynevezett parlando-rubato jellegű éneklési mód, amelynek nincs kötött ritmusa. Éreztem viszont, hogy a mélyén mégis szunnyad valamiféle ritmus: az átélés, az érzés mozgatja mikroritmus szerűen úgy, hogy rövid szakaszokban aszimmetrikus, de egészében kiegyenlítődik. Sajátságos zenei – de nemcsak zenei – stílusképzetünk mindig görögös, tehát kiegyenlítődésre, szimmetriára hajló; ez belső igénye.

Meg kellett tanulni úgy improvizálni, hogy a jellegzetes, XX. századi ritmusérzet ne a ha­gyományos jazzritmussal, hanem egy kiegyenlítő aszimmetrikus ritmikával természetesen öt­vöződjön, aminek az a titkos belső sajátsága, hogy mindig tovább és tovább dobja az embert. (Érdekes módon a szakma ezt nagy ellenkezéssel fogadja; a „laikus” hallgatók sokkal jobban “értik”, mert talán érzik, hogy ez a magyar zene legbelsőbb sajátsága.) Tehát meg kellett tanulni, illetve fel kellett eleveníteni a magyar népzene jellegzetességeit, világát stb. és azokat alkal­mazva a zenét a tizenkét fokúságba emelni. így lett atonális és tonális, amit a népdal biztosít, az köt egybe. Végül is beláttam, hogy az idegzetünkben élő zenei anyanyelv a legbiztosabb szervező, rendező és stílusteremtő alap, épp intimitása, egyértelműsége és koncentráltságot su­galló ősi természete révén.

 • „Meg kellett tanulni” – mondtad most többször, az improvizációval kapcsolatban is. A tanulás pedig szükségszerűen magában foglalja, a tudatosságot. Milyen szerepe van a tudatos­ságnak a rögtönzésben – különösen a „free jazz”-ben, amely nevében is utal az önkifejezés szabadságára? Egyáltalán: mit értesz te szabadságon?

– Minden nyugalom legkevesebb két erő egymásra hatása révén létrejött látszólagos béke. A szabadság kötöttség nélkül nem érzékelhető és nem értékelhető, hiszen csak akkor tudom felfogni annak, ha mellégondolom, érzem, hogy van kötöttség is, van ellentéte, párja, kontra­punktja. Az ateizmusnak nincs értelme, ha nem áll vele szemben valamiféle istenfogalom. Sza­badságon én azt értem, hogy magam válasszam meg azt a kötöttséget, amit jónak és igaznak érzek. Ez óriási felelősség: mindent meg kell gondolni, mert én választok. És egyben ítélkeznem is kell minden megoldás felett, már előre, ami demokratizmusra és öntudatosságra is nevel. A szabadságnak ezer értelme van, például a világban mindenütt adódnak olyan helyzetek, amikor az adott kötöttségek sértik legjobb érzéseinket. Ez ellen lángolt fel a néger polgárjogi mozgalom is, vagy nálunk az 1848-as forradalom. Minden nagy művészet magába foglalja a sorssal és egzisztenciával, léttel, történelemmel, társadalommal kapcsolatos helyzet lenyomatát. Abban a pillanatban, hogy a négerek Amerikában olyan helyzetbe jutottak, amilyenre jutottak, vagyis: színre léphetett egy magas szellemiségű értelmiség – a jazz fantasztikus változáson ment át: komoly és modern zene lett belőle. Akik hozzá csatlakoztak, azok meggyőződésből csinálták. A műfaj ekkor kettészakadt kommersz, szórakoztató ágra és progresszív, komoly vonalra, amely utóbbira sokan, főleg fekete muzsikusok, az életüket tették.

 • Tovább időzve ennél a tárgynál: miként érvényesülhet a szabadság a zenében?

– Hosszabb kitérővel próbálok erre válaszolni. A zenetörténetben pontosan nyomon követ­hető az, hogy a XX. század derekára két dolog eltűnt, aminek alapján korábban a legmagasabb igényű zeneművészet kialakulhatott. Az egyik az egységes világnézet, világszemlélet, amely mint aura az alkotó szellem számára abszolút otthonosságot biztosított. (Gondoljunk Bach korára.) A másik a legnagyobb közös osztó – vagy más szempontból a legkisebb közös több­szörös –, a titkos zenei bázis, amire valamilyen módon, de támaszkodni lehetett.

Nézzük gyorsan végig. A görög zene, a középkori modális zene lineárisan, időbeliségben, horizontálisan gondolkodott. A vertikális térbeliség a klasszikus zene „találmánya”. A roman­tikus muzsika az összhangzattanba disszonánsnak tűnő hangokat lopott, ami más dimenziót adott a zenének. Ezután jött Schönberg dodekafóniája. Majd még egy vonulat: Sztravinszkij, Bartók, Prokofjev, Enescu és mindenekelőtt Muszorgszkij, akik rátaláltak a szunnyadó népi hagyományra s rádöbbentek arra, hogy van egy óriási anyag, amelynek a belső törvény­szerűségei mindazt tartalmazzák, amit az addigi zene képes volt tudatosítani és törvényszerűen használni. S mindez a népzenében tonálisan jelentkezik, tehát megtartja azt a jellegét, hogy egységbe fogó, humánus, a világot értelmesnek látja.

Hiába, ezt követően a világszemlélet heterogénné vált; az újkori filozófia javarészt az em­beri környezet problémáinak megoldására és megfürkészésére specializálódott, a művészek zenén kívüli megoldásokat kerestek és találtak a technikában, a fizika, a matematika törvényei­ben. Ez viszont teljesen kifordította önmagából a zenét. Én ezt – bár engem is űzött a kíván­csiság és a játékösztön – teljesen idegennek éreztem, és kötöttem magam ahhoz, hogy fő gondolatként a népzenénkből sarjadt művészetet vigyem, éljem tovább. Ezt óriási munkának gondoltam; egyrészt azért, mert az ötvenes években jórészt devalválódott, másrészt azért, mert miként egy népnek át kell magát gyűrnie mindenféle gazdasági és nemzetközi változásokon, melyek a világban történnek, ugyanúgy a kulturális változásokat és eredményeket is fel kell dolgoznia, magába kell fogadnia, mégpedig úgy, hogy a sajátosságai ne szűnjenek meg, sőt megizmosodjanak, újabb bokrokat hajtsanak. S mivel a jazzt a XX. század egyik lényeges jelenségének tartom, úgy véltem, egy ponton igenis egyeztethető a hitem a világban – ami a tonalitáshoz köt – és elkötelezettségem a magyar kultúra és a magunk szellemi környezete iránt. A tizenkét fokúságban egy népdal vonatkozású improvizáció olyan, mint az építészetben egy motívum, egy ősi megoldás; tehát szervesen a hangzáshoz tartozik, de úgy, hogy valamit őriz, megtart; a szélesebb hátterű zenei vonatkozásnak árnyaltabb jellegét vagy éppen fő stiláris jellemzőjét, akár a „csontozatát” adja meg, s így teremt összeköttetést vagy egységet a világ zenéje és a magyar zene között. Persze ezek csak utólagos gondolatok és csak funkcionálisan irányadók. A művészetben ugyanis elsősorban az érzékek ítélnek és dolgoztatnak.

 • A jazzt sokan – jórészt tájékozatlanságból – ma sem hajlandók „komoly” zeneként elfo­gadni, nemi utolsósorban azért, mert döntő szerepe van benne a pillanatnyiságnak. Mi erről a véleményed?

– Amelyik zene a pillanatnyiságot kizárja, az holt séma lesz. Minden nagy mű nyitott mű. Itt más a feladat. Újra kell eszmélni sok mindenben, például a magyar kultúrában is. Újra rá kell jönni, hogy nem elavult, nem kihullott dolog ez a mi életünkből. A hagyományok élnek, csak más formát öltenek. A világ új zenei jelenségei nem idegenek; mi nem vagyunk kiszorultak a világból és igyekeznünk kell, hogy be is legyünk azok. Veres Péter mondta – hogy ismét őt idézzem –: egy nép addig él, ameddig élni akar. Nekem vannak olyan darabjaim is, amelyeket pontosan leírtam. De a lemezemmel arra szerettem volna ösztönözni a muzsikusokat, hogy lehet a saját vidékünkről, sőt még iskolai énektanulásunk alapján is szabadon és jól és korszerűen muzsikálni. Egyszerűen úgy, hogy leülünk, és mintha beszélni kezdenénk, úgy kezdünk el játszani a hangnemben. Az más lapra tartozik, ha még olyan igényem is van, hogy tagoljam, szervezzem, formába öntsem a zenét. Vagyis, hogy mívessé tegyem. Ezt a lemezen meg­csi­náltam, ott voltak kötött és teljesen szabad részek is.

Körülbelül úgy képzelem el a “free” játék legszabadabb változatát, hogy az mindig valami­féle érzet, vélemény, nagyon komoly dolog jegyében történjék. Meg kell lenni annak a ren­dezőerőnek, amely végül – s ez már tehetség és tisztesség kérdése – a maga helyére rakja a kiművelt, alkalmazható eszközöket, megoldásokat. Mert azok – döbbenetes, de tapasztalatból tudom – szinte jönnek egymás után, teljesen természetesen. Azt kell gyakorolni, hogy mindig rövidre zárt legyen a játék. Hogy mindig oldottan koncentrált legyen az ember, amikor játszik és világosan fejezze ki azt, amit átadni, érzékeltetni akar. De a legfontosabb talán, hogy sze­ressen, és ne gyűlöljön olyankor. Ez a szabadság nagyszerűsége ebben a zenében.

 • A “free” stílus szélsőséges változataival a jazz fejlődésének egyik végpontjához érkezett el. Ez a játékmód – éppen meri sokan visszaéltek vele – ugyanakkor minden korábbinál éle­seb­ben vetette fel az érték, az értékelés kérdését. Szerinted milyen szempontok alapján minő­sülhet egy produkció értékesnek, illetve értéktelennek?

– Nem tudom egy dologhoz kötni. Mert ha Kilka Gyuri mezőségi cigányhegedűs csodá­latos formában játszik a lakodalomban, milyen alapon ejtsem őt ki a „zenetörténetből”? Hogy a Máté passiót tartom a legnagyobbnak?

 • És milyen alapon vennéd be?

– A zene hozzátartozik emberségünkhöz. Minden zene megold a művészet kebelében va­lamit abból, ami az emberség dolga. Ugyanígy a táncnak is megvan a maga szerepe, ami – és itt jön Kilka Gyuri – lehet tökéletes is, hiszen a művészet kulcskérdése a „hogyan?”. Van, amit tökéletesen ő hoz arról, ami különös, ami remekbe szabott és ember által született egyszeri. Én a jazzben sem tudom elfogadni az olyan zenét, amelynek nincs komoly funkciója, feladata. Elismerem a szórakoztató zene létjogosultságát, ha a maga feladatát magas szinten oldja meg. A jazz sok tekintetben még ma is szórakoztató, de komoly is; s már a zene továbbfejlődése szempontjából sem mellőzhető. De a komolykodást nem szenvedem. A jazzben ma többféle jelenség csapódik le; még a “free”-n belül is van szórakoztató vonulat, progresszív ága pedig Amerikából Európába tevődött át, talán azért, mert a társadalmi mozgás itt elevenebb és fe­szí­tettebb; mert itt zajlanak a nagyobb változások.

Természetesen a „free” megítélésében is kettős szempontot alkalmazok: mit akar, miért történik és milyen színvonalon; tehát milyen fokú a koncentráltság, hogyan ér fel a feladathoz, mit sugall s mennyire alkalmazza vagy szaporítja a mai zenei eredményeket. Ahogyan például Charlie Parker fúj, abból egyértelműen kiderül, mi késztette arra, hogy szaxofont vegyen a kezébe. És ő abból jottányit sem enged, hogy azt zeneileg a lehető legtökéletesebben hozza. Ezt persze nem tudományosan, inkább az érzékelés szemszögéből közelítettem meg, de így érzem igaznak.

 • Pályafutásod keveseket csábít arra, hogy a nyomodba lépjenek: az igazi fórumokra, a fesztiválokra nem hívnak, a rádió nem, játssza felvételeidet, tálán mostanában nem is készít; a televízióról, a nyilvánosság egyéb formáiról ne is beszéljünk. „Csak” a spontán szerveződésű jazzklubok kisszámú, de annál lelkesebb fiataljai tartanak számon s hívnak muzsikálásra, be­szélgetésre. Veres Pétert idézted az előbb, mondván, hogy a misztikus ember kiszorul a vi­lág­ból. Te mennyire vagy benne a világban, figyelembe véve egyes kollégáid véleményét, akik – mondjuk ki – egyenesen őrültnek tartanak?

– Erről bizarr módon Weöres Sándor mély értelmű kis verse szökik eszembe: Egyszerre két este van / Mindkettő csak festve van / Harmadik az igazi / Koldusként áll odaki.

 • Pedig a dolog ez esetben nem ilyen látványosan egyszerű. Hiszen már a koldusok is „devalválódtak”. Van még hitele valaminek?

– Hogy ezt a kérdést így, ilyen nyíltan, szemtől szembe felteszed nekem, mindenesetre arra vall, hogy te normális választ vársz tőlem. Így hát rendesen, komolyan felelek, egyébként az egészet egy suta mondatra se méltatnám. Szerintem a kérdés kettős vonzatú, kétfelé visz, kétfelé asszociál. A kérdés színe: ki miből szorul ki? A kérdés fonákja: ki mibe ragad benn? A művészi alkotás szuverén dolog, mindenkinek magának kell érte a felelősséget vállalnia. És az ítélet lassú folyamat. Ám az alkotómunka – és mi nem az? – alfája és omegája, hogy a dolgot, jelen esetben tehát a művészi munkát, maximális igénnyel és egy bizonyos bensőleg megtapasztalt igazságnak megfelelően kell elvégezni. Semmi köze nincs ennek semmilyen élvezetdivathoz. Nem kibelezhető konzervdoboz. Nem műanyag látványosság. Minden meg-tántorodás ettől csökkenti a megnyugtató megoldás, a szellemi, alkotói, művészi kielégülés esélyét. Ezek agyoncsépelt dolgok, hiszen jól tudta már például az ókori Pseudo-Longinos is. De ez a mérték időnként – úgy tűnik – feledésbe merül. Pedig ez az egyetlen pont, melyhez tartva magát el­igazodik az ember művészi tevékenysége során.

Úgy vélem, hogy a sokat vesézett „megszállottságnak”, avagy talán inkább a művészi-szellemi „következetességnek” (amiről itt voltaképpen szó van, s ami a ma közkeletű „őrült” jelző helyett helyénvalóbb volna!) ez a háttere. Én nem érzem azt, hogy valahonnan kiszorult lennék. Teszem a dolgom és nem értem, hogy akik erről ilyen szangvinikus jelzőket ejtenek, miért fáradoznak? Ha kiszorított vagyok, úgy mire bennük még ez az energia-pocsékolás? Ha pedig mégsem, úgy miért mondják, hogy „kiszorult” vagyok?! Az őrültség egyébként relatív fogalom, bizonyos időkben bizonyos emberek szájából ezt kapni valóban megtisztelő, nem várt dicséret. Ez esetben valóban köze van ahhoz, hogy a világból miért szorul ki az ember. A szóhasználat pedig egyenesen jelzi a színvonalat. De ebben a helyzetben nincs semmi misz­tikum. Legföljebb az érdekek és az életfelfogás különbségei. Legföljebb az, hogy kinek-kinek más álmai és kifogásai vannak, s más jelent izgalmat és más hatalmat. A jazz díjbirkózói pedig éppen elég profik ahhoz, hogy kellően éljenek a művészi szabadfogás adta győzelmi lehető­sé­gekkel.

 • Nem vagyok pszichológus, de abban valószínűleg igazad van, hogy az őrültség relatív fogalom; miként a jelenlét, a siker, az érvényesülés is az. Ám nagy különbség lehet ember és ember, őrült és örült között. Te milyen lehetőséget látsz az ellentmondás feloldására?

– Úgy látom, hogy ma az olyan alkotók, akik alaposan és bizonyos felelősséggel dolgoz­nak, nagyon kevés művet adnak ki. Valószínűleg azért, mert a világháború után szellemileg egy senki földje támadt, és mindent újra át kellett gondolni. Ez hallatlan munka, és jószerével még ma is tart. Ahhoz, hogy megalapozottan és hittel próbáljon meg – hangsúlyozom: próbáljon! – valamit tenni az ember, nem lehet divatozni. Sohasem lehetett. Meg kell nézni, hogy a csípős paprikát bírja-e a svéd vagy nem. Ha nem, akkor miért egye? Sok mindenről le lehet és le kell mondani. Ha ma egy zenei divat fontosabb, mint az ember kultúrája, sorsa, állapota, akkor baj van! Akkor én lemondok arról, hogy vele tartsak. Nekem a zene mást jelent. Ha kenyértörésre kerül sor – mint ahogy ez részben meg is történt –, úgy azt mondom, hogy nem jazzt játszom, hanem mondjuk: kortárs zenét. Vagy „csak” zenét. Nem mindegy? A zene tartalmas szó, telített fogalom. Minden eléje tett jelző gyöngíti. A zene sok mindent összeköt, és sok mindenen felül­áll, szinte mindenen. A zene harmónia. A zene az ég fekete függönye előtt a hit és az emberi lélek anyagtalan felragyogása. Mi köze ennek „érvényesüléshez”, megrendezett „jelenléthez”, „műfajokhoz”? A siker is olyan rövid és relatív értékű pillanat! A munka – valami hívatlan szolgálat – a lényeg és a jó remény! Ezeket nehéz befagyasztani.

 

   Turi Gábor: Azt mondom: jazz – 1983  (Interjú Szabados Györggyel 1980-ból)
    Interjú Szabados Györggyel  (Turi Gábor)  [In: Írások III., 2015, p. 145-160.old.]
 SZABADOS GYÖRGY [In: Turi Gábor’s website]

 

 

A magyar avantgárd jazz úttörő képviselője. Első együttesét az ötvenes években alapította meg, attól kezdve tudatosan tö­rekedett a sajátos, magyar zeneiségén ala­puló jazz megte­remté­sére. 1963-ban zeneszerzői esten mutatkozott be a Dália klub­ban, 1972-ben együttesével első helyet szerzett a San Sebastian-i fesztivál free ka­tegóriájában. 1974-ben meg­jelent Az esküvő cí­mű nagylemeze, az új magyar jazz kiala­kulásának mindmáig legfontosabb dokumentuma. Kompo­zíciói, zongorajátéka a nép­zenei fogantatás, a kortárs zene és a free jazz szintézisét te­remtik meg. Igazi áttörést a het­venes évek végén sikerült elér­nie, azóta sűrűn szerepel klu­bokban, fesztiválokon, s külföldre is mind gyakrabban eljut. Az új, fiatal jazzközönség kö­rében szinte mitikus tisztelet öve­zi alakját. Fog­la­l­kozása: orvos.

– Ön abban az időben került kapcsolatba a jazz-zel, amikor az még Magyaror-szágon tiltott zenének számított. Milyen hatások révén fordult mégis felé?

– Többször elmondtam, zenei környezetben nőttem fel. Zenét magánúton ta-nultam, és már gyerekkoromban is szerettem improvizálni. Olyan volt, mintha imádkoznék. Én a kiszorult dolgokban nagy értékekre leltem. A jazz-zel is így kerültem kapcsolatba. Olyan zenének éreztem, amely rejtélyes helyről táplálkozik, és ugyancsak rejtélyes, de reményteli világba visz. Valami titkos varázsa volt. Alighanem az, hogy ma is jó győzelmet hirdet.

– Miféle zenét játszott azokban az években?

– Barátaimmal alakítottunk egy „zenekart” és amerikai darabokat másoltunk. Javarészt bebop és cool stílusban. Persze saját szerzeményeink is voltak. Igyekez-tünk mindig a legfrissebb dolgokat figyelembe venni, aminek politikai oka is volt: az országban hallatlan visszafojtottság feszült, amit igazán csak lent a mélyben lehetett érezni. S egy olyan helyzetben, amellyel az ország nem értett egyet, ál-landóan az ő népzenéje szólt. Ez a meghasonlott állapot nálunk, fiataloknál ultra rebellis módon jelentkezett: egyszerűen nem foglalkoztunk magyar zenével, hanem csak azzal, amiről úgy éreztük, hogy tagadása annak. Micsoda kényszer.

– Mik voltak azok a gondolatok, amelyek közérzetileg és zeneileg közelebbről foglalkoztatták?

– Úgy láttam, a magyarországi ember sorsa furcsán alakult, mert a történelem jó ideje nem engedte meg, hogy oly módon rendezkedjen be és olyan stílusban éljen, amilyen a saját természete. Mindig valami átvételt kellett meghonosítania. Jött a második világháború, s a magyarság nem éppen emelt fővel került ki ebből az im-máron ki tudja hányadik életveszélyes helyzetből. Azonban ez a nép fantasztikus reményekkel és erővel kezdett talpra állni, és kezdte felépíteni a maga felszabadult világát. S aztán jött egy iszonyatos törés, egy jobbágykorszak az ötvenes évek -, amely főbevert mindenkit, így bennünket, fiatalokat is. Olyan erősen, hogy meg-tántorodtunk. A muzsika, ami nekünk tetszett a jazz – azonban nem fejezhette ki valójában azt, ami itt volt; hogyan is lehette volna egy amerikai szituációból vett zene? A jazz akkoriban 60-70 százalékban szórakoztató jellegű volt; a fekete polgárjogi mozgalmaknak pedig, amelyek igazán komollyá tették, még se hírük, se hamvuk. Az ötvenes évek jazz-muzsikáját főleg a fehérek csinálták, amiben persze a feketék is részt vettek. Ennek stílusismérvei az európai zene letűnt, de legalábbis megjárt korszakaihoz hasonlítottak, s egyáltalán nem illeszkedtek az akkori európai zene színvonalához, és főleg a magyar zene jellegzetességeihez nem. Ennek u-gyanis elsődleges, legfőbb jellemzője az, hogy javarészt és relatíve kötetlen a ritmusa. Mégpedig az akkori jazz ugyanannyira kötött volt, mint az európai zene a XVII. Század végétől a romantika csúcsáig. Ezt vette át az amerikai jazz azzal a különbséggel, hogy a ritmust úgy kezelte, ahogyan a négerség hozta: bizonyos ízzel, beattel. Ezt a kötött ritmust én nem találtam megfelelőnek ahhoz, hogy mindazt kifejezze, amit akkor és általában éreztem. Elsősorban is nem éreztem anyanyelvemnek. E nélkül pedig nem magabiztos az ember.

– S hogyan sikerüli ezt az ellentmondást feloldania?

– A jazznek tisztán az a lényege, hogy az idő felosztásának arányait, súlyait és lazulásait más gesztussal teszi, mint az egyéb zenék. A gesztusból aztán sok min-den következik: hogy miként lejteti, ,,frazeálja” pl. a dallamot, vagy ha vertikálisan nézzük, hogyan működteti az akkordokat stb. Ezzel mindjárt a probléma mélyére érkeztünk, mert amikor egy kötött afro-amerikai zenét hallunk, s mellette meghall-gatunk egy kötött ritmusú, ún. giusto magyar vagy kelet-európai táncos népzenét, azonnal fölvetődik a kérdés, hogyan lehet a kettőt „egyeztetni”. Hiszen a kettőnek éppen ritmus-gesztusában van olyan különbség, ami egymástól idegenné teszi őket. Rá kellett jönni, hogy a megoldás igen messzire vezet, vissza a beszéd és az ének ősi kapcsolatáig vagy azonosságáig. Valamikor talán egy volt a kettő: hangi jelek voltak, amikből az esztétikai érzék választotta le vagy tagolta külön „csoportba” az éneket, a beszéd pedig a tárgyilagosabb közlési forma maradt. Az egyik bensősé-ges, s nem szükséges hozzá hallgató; a másik, bár lehet érzelmileg is fűtött, első-sorban kommunikáció. Ide, eddig a föltételezésig kell visszamenni, hogy a kettő kapcsolódásának lehetőségét megtalálhassuk.

Ezt a hatvanas évek főleg fekete amerikai jazzmuzsikusa is megérezte, amikor Afrika felé fordult. Furcsa módon egy része megmaradt a kötött ritmika mellett, de más része túllépett rajta. Vagy magasabban építkezett, vagy mélyebbre hatolt. Az egyik példa Ornette Coleman, aki mindig kötötten, némileg korlátozottan eszmél és gondolkodik, s gyakorlatilag a jelenlét zenéjét valósítja meg, tehát egészen leegy-szerűsítve, hogy slattyogok New York utcáin, és mi minden sűrűsödik bennem, mi van körülöttem, ami rám hat. A másik példa ennek az ellentétje: John Coltrane, aki világosan érzi, hogy hova jutott, micsoda kozmikus szituációba került az ember. S ebben szinte bagatellnek tűnik az, hogy slattyogok New York utcáin, és esetleg szenvedek a nagyvárostól, az egész mai helyzettől. És mégis az a csodálatos, hogy holott ez kozmikus, sőt, Coltrane esetében vallásos aurájú zene, benne van az is, hogy igenis szenvedek, tehát benne van a város és az egész hétköznapi szituáció is, jóllehet nem ez a fő jellemzője. De ez a Coltrane-i zene már nem kötött, hanem parlando-rubato, hogy így mondjam. Nem a magyar nyelviség és hallomás vonat-kozásában, hanem valami ősi módon, s ez az ősi pillanat megadja az embernek a lehetőséget, hogy a találkozási pontokat megérezze. Ez teljesen egyezik a bartóki sejtéssel, hogy egy zenei őstenger mélyéből jött és differenciálódott minden ősi zene. Persze, ez így alaktalan látomás, több benne a rejtély és visszamagyarázásnak is tűnhet, de mindenesetre nem kiiktatható, sőt nagyon hasznos gondolat. Egyrészt emberi, mert azt keresi, ami azonos, s nem azt, ami ellentétes a különböző embe-rekben és kultúrákban. Ilyen értelemben még ideológiai alapja is van, másrészt egy ősi egység valóságát is átéreztem és átéltem ebben. Voltaképpen ez a megtermé-kenyítés pillanata volt, amivel egy már korábban ösztönösen lappangó folyamat kezdődött. Éreztem a varázst, a húzást.

– A zenéjében ez miként jelentkezett?

– Említettem, hogy a magyar zeneiséggel átitatott érzékeim állandóan vitatkoz-tak a jazz akkori ritmusvilágával, de a hangvétel, a szerkezet és a közlendő szem-pontjából is megoldatlan problémák álltak előttem. Ugyanis én nem elsősorban élveztem ezt a műfajt, hanem mindig is halálosan komolynak gondoltam a dolgot, hiszen zenéről volt szó, s az volt a gondom, hogyan lehetne kifejezni, átadni mind-azt, ami bennem megindult. A hatvanas évek elején erősödött fel a vágy, hogy azt játsszam, ami jön, az az igazi. Ez a felszabadult érzés nagy önbizalommal járt. El-kezdtünk teljesen szabadon zenélni, ami bámulatos benső élményeket hozott, s a zenei ösztön kezdte felvillantani az új megoldásokat. Sikerült megtalálnom a rit-musprobléma megoldását, ami talán a magyar zenei érzés és a jazz egyidejű je-lenléte lett. A magyar népi éneklésből indultam ki, és nem a hangszeres muzsi-kából. Minden zene elsősorban az ének szülötte, s a magyar zene ősi rétege jobbára ebből áll: parlando-rubato jellegű éneklési mód, aminek látszólag nincs kötött ritmusa. Éreztem viszont, hogy a mélyén mégis szunnyad valamiféle ritmus: az át-élés, az érzés mozgatja mikroritmus-szerűen úgy, hogy rövid szakaszokban aszim-metrikus, de egészében hullámzóan kiegyenlítődik. Sajátságos zenei – de nemcsak zenei – stílusképzetünk mindig görögös, tehát kiegyenlítődésre, szimmetriára hajló; ez belső igénye.

Meg kellett tanulnom úgy improvizálni, hogy a jellegzetes, XX. századi rit-musélmény ne a hagyományos jazzritmussal, hanem a kiegyenlítő aszimmetrikus ritmikával természetesen ötvöződjön, aminek az a titkos belső sajátsága, hogy min-dig tovább és tovább dobja az embert. (Érdekes módon a szakma ezt nagy ellen-kezéssel fogadta; a „laikus” hallgatók sokkal jobban „értik”, mert talán és örülnék, ha így lenne érzik, hogy ebben valóban él valami a magyar zene legbelsőbb saját-ságából.) Tehát meg kellett tanulni, illetve fel kellett eleveníteni a magyar népzene jellegzetességeit, világát stb. és azokat alkalmazva a zenét a tizenkét fokúságba e-melni. Így lett atonális és tonális, amit a népdal természet-környezete biztosít, köt egybe. Végül is beláttam, hogy az idegzetünkben élő zenei anyanyelv a legbiz-tosabb szervező, rendező és stílusteremtő alap, épp intimitása, egyértelműsége és koncentráltságot sugalló ősi természete révén. Úgy vélem, egy ponton igenis e-gyeztethető hitem a világban, ami a tonalitáshoz köt, és természetes elkötelezett-ségem a magyar kultúra és a magunk szellemi környezete iránt. A tizenkét fokú-ságban egy népdal vonatkozású improvizáció olyan, mint az építészetben egy sajátos motívumú ív tagolása, egy ősi megoldás. Tehát szervesen a hangzáshoz tartozik, de úgy, hogy valamit, ami lényeges, megőriz, megtart; a szélesebb hátterű zenei vonatkozásnak árnyaltabb jellegét, vagy éppen fő jellemzőjét, akár „csont-vázát” adja meg, s így teremt összefüggést vagy egységet a világ zenéje és a ma-gyar zene, s persze a múlt, a jelen és a jövő között.

– Ez utóbbin, a magyar zenén mit ért pontosan?

– A magyar zeneiséget, aminek a mélyén ott a népzene. Azt vallom, hogy min-den zene népzenei eredetű, valamilyen módon mindenképpen köze van a nép-zenéhez. És azt is látom, hogy a zenében, s így a jazzben is mindig akkor követ-kezett óriási megújulás vagy terebélyesedés, amikor, hogy úgy mondjam, az anya-földet megérintette a szellem, amikor újra az ősi televényből merített. A zene azon-ban, amiben munkálkodom, nem népzene. Zene. Csak miután nem lehet úgy tetőt ácsolni, hogy ne gondoljunk a gravitációra és a szélre, az emberi önismeret, kultúrtörténet alapja, háttere nyilvánvalóan jelenlévő, nem kizárható. Még azt is hozzátenném, hogy a zenei anyanyelvűség nemcsak azáltal lényeges nekem, hogy pl. ha apám ad nekem valamit, akkor az különösen kedves, mert szeretete és az iránta való szeretetem és folytonosságérzetem révén beavatottá válik bennem a dolog, hanem ezen beavatottságon felül azért is, mert a magyar népzene olyan hal-latlanul modern, gazdag és örökkévaló nagyszerűség, hogy szellemileg is lenyű-gözi az embert. Ebből az következik, hogy ha viszont a mindenkori ítéletnek ki-szolgáltatva az ember ilyen műzenét ír, ami nem annyira szabatosan leírt, mint a korábbi, abszolút pontosan rögzített kottájú műzenék (tehát sokkal nyitottabb, inkább a pillanathoz igazodó és azzal töltekező, de mégiscsak műzene), akkor kö-vetkezésképp nagyobb az emberben az a handicap, hogy szemben egy „mankózó” spekulativitással, egyszerűen arra hagyatkozzék, amit magában fölérez. Úgy vélem, ebben az esetben nem veszített semmit még ritmikában sem az anyanyelviség gesztusvilága, de a másik, az afro-amerikai hatást sem szegényítette. A kettő talán úgy találkozott, talán olyan képlet, érzet keveredett ki belőle, ami mindkettőt hor-dozza. Nem ötvözetként, mint a Yang és a Yin kapcsolódása, hanem úgy, mintha új anyag, új vegyület jött volna létre. Amit szeret az ember, mert végül is szülemény.

– Ön már a hatvanas évek elején adott free jazz koncerteket Budapesten, szinte egy időben az irányzat amerikai elterjedésével. Az új stílus és az újfajta gondol-kodás a kifejezés felfokozott igényével, a bonyolult ritmus- és harmóniavilággal, a zenei effektusok használatával akkor meglehetősen szokatlannak hatott. Másfél évtizednek kellett eltelni ahhoz, hogy szélesebb körben is elfogadják.

– Az, hogy a jazz-muzsika hol tart ma, egyben szinte azt a kérdést is felveti, hogy hol tart általában ma a zene a világon. Mert a jazz olyan óriási lépésekkel érte utol napjaink zenéjét, hogy bizonyos paramétereket kivéve fel is zárkózott hozzá. Nem véletlen, hogy a kettő találkozásában napjaink zenéje is integrálja a jazzt. A századfordulótól a kelet-európai és egyéb népzenék révén olyan megoldások tűntek fel, amelyek a korábbi diatonikus rendszer, a klasszikus összhangzat szempontjából teljesen külső, idegen elemeknek számítottak. Hogy mit tudott a kvart- és kvint-, a nem temperált gondolkodásmód létrehozni? Egy Stravinskyt, egy Bartókot, egy Kodályt! Ez a folyamat ma is tart. A tenger kicsap a partra; folyamatos az alakulás.

Mindaz a változás, a tágasság megérzése és birtokbavétele, ami a mai zenét iz-galmasan jellemzi, a jazzben is hasonlóan ment végbe. Magam is ebben a sodorban dolgozom. Legfeljebb annyival tér el zenei nyelvezetem a többitől, amennyiben a hely, mint helyzet meghatározza a létet s a lét ugye igen gyakran a tudatot. Ez kike-rülhetetlenül benne van az ember zenei gesztusaiban is, abban, ahogyan a motí-vumot megjátssza, felépíti a dolgokat. Én nem úgy gondolkozom, hogy ez most ilyenes vagy olyanos, vagy ne legyen ilyenes meg olyanos. Hanem, hogy az érzé-seim számára kielégítő-e vagy nem, hiányérzetem van-e vagy nincs, lehúz vagy felröpít, s azt mennyire biztosan. Hogy mi röpteti az embert, azt nem lehet előre pontosan meghatározni. Csak utólag, a megtörténtet lehet tudatosan értékelni és a feldolgozás műveletében követni azt, amit első helyen az érzékek megérezték és igaznak ítéltek. A jazzben például próbáljuk a javarészt megírt kompozíciót, s a 65 próbák során a szükséges megbeszélések révén ebből következően alakul ki az, amit improvizative kell megvalósítani. Tehát hogy mit és hogyan kell folytatni, a darab zenei egységének megőrzése és megvalósítása érdekében. Mivel nem a muzsikusok írták, hanem egy muzsikus írta a darabot, el kell magyarázni a szán-dékot, s a munka terén elvégezni a stiláris tisztogatást. A nyitott zenében belső építkezést kell kialakítani, előre érezni az egész menetét ahhoz, hogy kellően meg lehessen valósítani. A szabad zenélésnek, pontosabban: ennek a „szabad” zenélés-nek ez a titka. Van ennél szabadabb zene is, amikor semmit sem beszélnek meg, hanem a legalapvetőbb zenei tagolások és mozgások felvértezettségével játszanak együtt, s mivel pallérozott emberek, zeneileg is, nemcsak kottaolvasók, hanem na-gyon mély élmény és megélés alapján, a pillanat állandó értékelésével játszanak, ebből igenis zene kerekedik. Mégpedig sokszor revelatív zene. Én úgy képzelem el a free játék legszabadabb változatát, hogy az mindig valamiféle határozott érzet, akarat, vélemény, nagyon komoly elhatározás jegyében történjék. Meg kell lenni a rendezőerőnek, amely végül s ez már tehetség és tisztesség kérdése a maga helyére rakja a kiművelt, alkalmazható eszközöket, megoldásokat. Azt kell gyakorolni, hogy mindig „rövidre zárt” legyen a játék. Hogy oldottan koncentrált legyen az em-ber, amikor játszik és világosan fejezze ki azt, amit átadni, érzékeltetni akar. De a legfontosabb talán, hogy szeressen, és ne gyűlöljön olyankor. Ez a szabadság nagy-szerűsége ebben a zenében.

– Valószínűleg tudja, hogy Magyarországon eléggé egyedül áll ezzel a törek-véssel és felfogással. Sokan tagadják például azt, hogy a magyar népzene alkalmas a transzformálásra, arra, hogy a jazz nyelvére átültessék.

– Egy percig nem mondom, hogy amit mi, mondjuk két nagyszerű társam, Faragó, Vajda és én játszunk, az jazz. Én nem jazzt akarok csinálni. A jazz nekem csak annyiban érdekes azzal fog meg -, hogy látom, micsoda elementáris erejű, új-szerű, ehhez a korhoz kötött jelenség. Ha csak azt láttam volna, hogy a XX. század jelensége, de nem érdekel, akkor nem foglalkoztam volna vele. Lehet, hogy az, ami a munkámmal kikerekedik, sehova nem rakható, de nem is az volt a szándékom, hogy valahova rakni lehessen. A dolgok hatnak egymásra, és abból valami kelet-kezik. Lehet, hogy nem jazz. Zene legyen! Lehet valami jazz, de ha nem zene: üzlet. Az emberekből „zene” jön, és „zenét” kívánnak, „zene” kell nekik. Min mé-rünk meg valamit? A szellemén. Bármily paradoxon, ha a formai jegyeket nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy ez jobbára jazz; ha az anyagát, akkor azt, hogy jobbára nem jazz. Legyen zene; ez a legfontosabb!

– Nem jazz, nem kortárs zene, nem népzene: mind a három meghatározás elhangzott, de egyik sem kizárólagosan. E hármas fogalomkörben gondolkozva, ezt meghaladva vagy ezeket egyesítve lehetne akkor az ön zenei világát, törekvéseit leírni? Vagy ez már fölösleges, értelmetlen kategorizálás volna?

– Ez olyasmi, mint pl. ahogy az ember meg akarja alkotni a mesterséges em-bert, hogy úgy mondjam: nem fenomenológiai alapon. Nekiáll: mi az agy, mi a vese, mi a máj, megpróbálja ebből összerakni, tehát a robot robotjának a robotját, a legtökéletesebb emberszerű lényt megformálni, az eddig felhalmozott összes emberi tudás segítségével, mozaikszerűen és lépcsőzetesen. Na de hogyan? Úgy, hogy az ember egyszer már megszületett! Tehát másolható, ha nem is sikerül. Epigo-nizmus. Betanuljuk a meglévő jelenségeket, és abból próbálunk valamit létrehozni. És nagyon sokszor épp ezért nem sikerül megmondani, meghatározni, hogy mi is ez, mi is az. Későn jön a definíció, későn találjuk meg a helyét a kész ismereteink körébe nem tartozó dolognak. Ám próbáljuk meg a maga természete szerint nézni a jelenséget, s akkor talán meg is mutatkozik! Meggyőződésem, hogy mindazok a mesterek, akik eredetit hoztak létre, nemcsak abból indultak ki, hogy az előttük lévő generáció meddig jutott a zenében. Ott állt velük szemben az elemi jelenség, lehetőség, anyag, amiből ők valamit formáltak. S ebből mindig egy sajátos termé-szetű jelenség keletkezett. Nagyon egyszerű a helyzet: bennünk van a belvilág, azon kívül a külvilág. Ezt az élményt mi a kettő konfrontációjában éljük meg úgy, hogy mi akarunk felülkerekedni, mert ha nem, elveszünk. A sorrendiség más kér-dés, mert az emberben bent időtlenség uralkodik és nem mindig határozható meg, nem egyértelmű a kauzalitás. Gyermekkorában például meghallgatja Beethoven valamelyik szimfóniáját. Nem biztos, hogy azzal hat rá, hogy döntően vertikális ta-golású zene. Hanem rendszerint csak azzal, hogy óriási akusztikus érzelmi élmény éri. Mint amikor meglátja a tengert, és azt mondja: csodálatos, ebben minden meg van oldva. Holott formátlan elem. Mert felderül általa a dolgok mögöttes, legegy-szerűbb és nagyszerű lényege. Vagy meghall valami primitív zenét, amelyben fel-foghatóbban képes követni az élmény kialakulásának zenei útját. De míg Beetho-vennél a magasrendűség hozta az ősi élményt azáltal, hogy a „bennfoglalása” remek volt, az utóbbinál a primitívség a formai ismeretek első osztályát hozta. Miért? Mert a fölfogás, a tudatosság képessége, az intelligencia még csak azon a fokon volt benne, hogy a primitívnél tudta követni ezt a munkát, de az élmény, amely készen születik az emberben, képes volt a legmagasabb rendűt is megérez-tetni. Mindenki abból az ősi élményből indul ki, ahogyan ,,az ember találkozik a tengerrel”. És nem az a döntő, hogy milyen szerkezeti formával, milyen hangsze-reléssel él a Mester; hanem a nagy, meghatározatlan, de tiszta élmény. Ilyen érte-lemben mindenki elölről kezdi, a teremtés elejéről. Szellemileg is végigjárjuk ma-gunkban a világ genezisét.

– De az élmény mégiscsak formákba öntötten, a maga „materiális” voltában éri az embert. És így a zenei élmény is konkretizálható, körülírható.

– Persze. Ám ne felejtsük el, hogy amikor az ember „ott áll a tengernél”, nem-csak a víztömeg van, hanem ő maga is. Tehát a hatásban benne van az is, aki érzi ezt az élményt. Lehet, hogy valaki számára teljesen korszerűtlen élmények sorozata jelenik meg. Aki soron van, mondta Csontváry, az szinte egy adott szituáció által való kiválogatódás. Például valaki írja „építő”, buzdító verseit, s mi lesz belőle? Egy Tisza-párti költő, miközben Ady írja a dekadens verseit. Ki volt a korszerűbb? Akitől felocsúdtunk. Ismét egy alaptörvény: a hullámmozgás. Bizonyos formáknak időlegesen el kell tűnniük. De azok később majd termékenyítőek lesznek. Nem biz-tos, hogy valaki soron van. Viszont egy másik, mert alkatához illően kedvez neki a szituáció, modus-szá, kifejezővé válik.

– Ez tehát a teremtés pillanata és esélye, amely egyúttal magában foglalja a be-fogadás lehetőségét is, mert hiszen ha valakivel nem találkozik a helyzet, akkor ő hiába találkozik a pillanattal. Bachot is elfelejtették, s csak 80 év múlva fedezték fel ismét. Eddig beszéltünk az élmény természetéről és az élményt előidéző okok-ról. De a jazz esetében ez az élmény mindig sokkal közvetlenebb, mint egy kortárs zenei alkotás esetében, mert ott a szerző megírja a darabot, és átadja előadásra. Történtek ugyan kísérletek arra például az Új Zenei Stúdióban, hogy a szerzők maguk játsszák saját műveiket, s ez által “újfajta” viszonyt alakítsanak ki az alko-tás, az előadó és a közönség között, de ezek esetleges próbálkozások. A jazzben ez alapvetően másként van, itt az előadó valamennyire mindig szerző is, s a zene el-sődlegesen előadásában, s nem komponálásában nyilvánul meg, a zenei történés mindig és sokkal konkrétabban a hallgatóságra irányul. Önnel, mint szerző-előadó-val, mi történik játék közben, mit érez olyankor?

– Örömet, boldogságot és azt a megnyugvást, mint amikor az ember elszámol a dolgokkal. Azt érzem, hogy olyasmit végeztem el, jól-rosszul, amivel megbíztak. Valaki levelet írt, és megkért, hogy adjam át. Nehéz volt átadni, de senki más nem adhatta át. Ez persze teljesen fluidáris, légies élmény. Mint amikor az ember részt vesz valami komoly és jó dologban, ami ki- és betölti, amiben hisz, és amiről sok esetben úgy érzi, hogy azok hitelesítik, akikkel mindez történik. Az ott ülő embe-rek.

– Volt idő, amikor az ön zenéjét nem hitelesítették olyan mértékben, mint ma. Amikor nem hívták koncertezni, felvételeit nem közvetítette a rádió, a televízióról nem is beszélve. Akkor mit érzett?

– Elég sok hamisságot hogy szelíden fejezzem ki magam él meg az ember manapság. Kezdve azzal, hogy az egész relatív erkölcsiség, ami körülvesz és le-aljasít bennünket, s ami abszolút téves és embertelen következményű világjelenség, nagyon kedélytelen, vigasztalan állapotba dönt. Ugyanis mindenki kész erkölcsi-séggel születik, a csecsemő már a válasz-cselekedet természetéből ítél, de el lehet rontani a jó hitet és a képességet, hogy különbséget tegyen jó és rossz között. Az egész élet nem más, mint ennek a futama. Aki megpróbálja valahogy amennyire gyarló ereje folytán képes megőrizni azt a tulajdonságot, hogy képletesen és fo-lyamatosan a „tükörbe merjen nézni”, az sok nehézséggel kerül szembe. Itt sokszor az „élet” és a „nem élet” forog kockán. Ma ugyan egyre inkább csak a jó lét és a nem jó lét, mintsem az élet és a halál a tét. Pitiánerebb a választás. Nekem mindig s ez nem túlzás gyötrelmeket okozott, ha valami nem volt igaz, vagy hiteles. Meg-próbáltam magammal szemben maximalista lenni, másokkal elnézőbb. Tudatosan végiggondoltam, hogy abból semmi jó nem származik, ha a fordítottját követem. Ha elnéző voltam magammal szemben, akkor azt kétszeresen megszenvedtem. Egyrészt mert éreztem, hogy itt és most kicsorbul a világ igazsága, másrészt meg-kaptam miatta a magamét a sorstól. Mert a világban igazságtevő egyensúly ural-kodik, amit csak ideig-óráig lehet megsérteni. Ez száraz tapasztalás. Ha az ember igyekszik magát ehhez a felismeréshez következetesen és becsületesen tartani, ak-kor egy olyan látásmódba kóstol bele, amely magányosabb, de sokkal örömtelibb.

Akkor ez az előbb említett fluidáris közérzet eluralkodik rajta, többször van benne része. Aminek megvannak az előnytelen következményei: hiszen félteni kezdi, és nem lehet eléggé félteni. Olyan folyamat indul meg benne, ami egyre jobban bele-viszi egy bizonyos irányultságba, s ami egyre nehezebbé, egyre nehezebben elvi-selhetővé válik. De hát nincs más út. A művészi tevékenység az ember legbensőbb lényegének a kivetülése. Magatartás. Ha valaki lead a „huszonegyből” különösen egy ilyen, spontaneitásra is építő zenében-, ha nincs minden pillanat hitelesítve benne ami elég nagy idegmunka -, akkor az nem szól másról, mint hogy meddig bírja a tartást, és hol ad le belőle. Hosszú éveken át teljesen természetesen úgy gondolkoztam, hogy nekem fontosabb ez a belső életfelfogás. Valószínű, hogy ezt a természetem szabja meg. És ez a vállalás talán mégiscsak találkozik az emberek jó szándékával. A csönd érlel is. Ma nagy zaj van a világban. A bulldózerek hangja sajnos kevésbé zavarja meg az embert, mint a csönd. Nem ejti kétségbe, nem méri fel a közérzetét. Éppen figyelmeztettek, hogy az utóbbi időben szinte csak forte és fortissimo, tehát főleg magas dinamikával játszunk. Lehet, az az oka, hogy ösztö-nösen túl akarjuk harsogni a hangzavart? Fölébe akarunk emelkedni? Erőre min-denképpen szükség van.

– Ez volt a belső folyamat, ami önben részben kényszerűségből végbement. Miben látja annak magyarázatát, hogy éveken át szinte alig foglalkoztatták?

– A hetvenes évek elejétől, már a San Sebastian-i fesztivál után sem nyertünk teret máshol, mint magánmeghívások révén a különböző klubokban. Hivatalos helyről nem kerestek, sőt egy ízben komoly provokációnak voltam kitéve, sze-mélyemet szabályszerűen megalázni akaróan. Ha annak nyoma maradt volna, gon-dolom, felháborodást váltott volna ki. Amikor San Sebastianból hazatértünk ez egy másik eset hivatalos helyen egyszer azt mondtam, boldog vagyok, hogy kint tele volt a szó a magyarokkal: hogy ez milyen nagyszerű volt. Erre azt a választ kap-tam, szó szerint idézem: „Ja, hát ez már csak duma, innen kezdve ez már csak rossz szöveg”. Ez nekem döbbenetes élmény volt.

A hatvanas években olyan zenék születtek, melyeket az itteni gondolkodás se-hova sem tudott tenni, nem tudtak vele mit kezdeni. A magyarországi műzenei világ akkor fő vonalában még a Kodály-epigonizmus korát élte. Szervánszky ak-kortájt jelentkezett új hangvételű darabjaival, amelyekkel kicsit megborzolta a lég-kört. A kortárs zene sehol nem volt még, és a jazz is az akkor szokásos: standard számok a bebopig, hard bopig bezárólag. így szinte érthető, hogy én akkor otthoni műhelymunkaként mindenféle effektus-szerű megoldásokkal kísérleteztem, ritmi-kus alapon. Ezek abszolút légüres térben történt próbálkozások voltak. Magam is majdnem elhittem, hogy gyermeteg játékokat csinálok. Ma már tudom, kár volt eldobni őket. Később, 1971-ben egy református zsoltárból írtam egy darabot, még párat hozzátanultunk, és adtunk egy koncertet. Ott már éreztem, hogy a közönség és a muzsikusok is bátrabbak lettek, jobban eligazodtak. Ezen a „kántálós” úton, stíluson kezdtünk továbbmenni, ami a parlando-rubato népi éneklési mód konkrét instrumentális felvállalása volt tulajdonképpen. Aztán „mindennek ellenére”, há-romszori meghívás után végre kikerülhettünk Spanyolországba. Ám hiába nyertünk 69 egy nagydíjat, itthon ez nem hozott áttörést, szabályosan elhallgatták. Következett 6-7 éves csönd, bár érdekes módon már csírázott valami a mélyben; nemcsak jazz-kedvelő fiatalok, hanem főiskolás muzsikusok is jöttek, úgy látták, vallották, hogy ez kortárs zene. Erről a csöndről mostanában azt tudtam meg hivatalosnak mond-ható szájból, hogy hosszú évekig valakik úgy vélekedtek – döntöttek?

-: a nevem egyáltalán ne is kerüljön szóba.

– Miért?

– Ezt ma sem tudom. Homályos dolog. Tisztázatlan volt ennek a zenének a szándéka? Most se különben. Talán olyan célzatosságot és erőt éreztek mögötte, ami politikai értelemben nem befolyásol jó irányba? Ugyan. Talán bántónak ta-lálták a hangvételét, olyannak, ami fölborzolja vagy fölborzolhatja a kedélyeket? Ezt nekem senki nem mondta. Velem senki nem beszélgetett arról, hogy miért is volt ez a csönd valójában. Ezért csupán arra következtethetek, hogy a zene hatását ítélhették ilyennek. Csak ezt mondhatom, mást nem, már csak azért sem, mert az a véleményem alakult ki, hogy mindegy.

– Nyilván nem kárpótolja az elveszett évekért, de az idő szerencsére mégiscsak elhozta az áttörést, zenéjének legalizálását, olyannyira, hogy a hetvenes évek vé-gétől szinte „kultusz” alakult ki személye körül. Mindez akkor, amikor ön két évti-zedes alkotói útján a jazz kötöttségeitől a magyar parlando-rubato előadásmód segítségével távolodva elvontabb, a kortárs zene bonyolultságát idéző muzsiká-jának megteremtéséig jutott. Szabados György most tehát hogy szavaival éljek „soron van”, de helyzete mégsem mondható tipikusnak a magyar jazzéletben: egy-részt törekvéseinek különössége, másrészt a miatt, mert nem a zenéből él, s ilyen szempontból amatőr muzsikusnak számít. Ugyanakkor ön is sajátos véleményt formál a hazai jazzről, amint azt a Vigília 1979 novemberi számában ,,A magyar jazz nyomorúsága” címmel megjelent írásából tudhatjuk.

– Magyarországon a jazz jelenléte hosszú-hosszú időn keresztül nemkívánatos, rossz, de megtűrt volt. El fog még telni egy kis idő, amíg az a generáció, amely most vált ifjúból felnőtté, ezen lelkileg át tud lépni. A jazz-jelenség ugyanis a mai napig nem számít helyénvalónak ezen a fertályon. Ebből szorosan következik, hogy ha valami egy kultúrkörben ennyire idegen és lenézett sokáig azonosították is a tánczenével -, akkor azok is, akikben van alkotószellem és józan ítélet, sajnos előbb-utóbb azok is hajlanak erre az álláspontra. Nem foglalkoznak vele: micsoda dolog ez itten, csak rá kell nézni a muzsikusokra. Komolytalannak tartották az egészet. Az ilyen eset aztán tipikus ördögi körré válik, mert kevés olyan ember kezd a dologgal foglalkozni, aki valóban zseniális színvonalon tudna hozzászólni akár esztétikailag, akár a zenetudomány oldaláról vagy szociológiailag. Márpedig e nélkül a „fogadtatás” nélkül nem művészet a művészet, ez „társadalmasíthatja”. Magyarul: a jazz nem tudott gyökeret ereszteni szellemi körökben, így azután azok csinálták elsősorban, akik ösztönösen közeledtek hozzá. Ami részben nyílvánva-lóan jó, mert ez a természetes és a hiteles közeledés, de nem alakult ki a jazz méltó, tágabb környezete, nem voltak közvetítők, s így feldolgozatlan maradt. Pedig nem lehet hermetikusan bezáródni egy vitrinbe. Akkor halálra van ítélve az ember, s az ember szellemisége főleg. Elég, ha megpattan az üveg, abban a pillanatban megölik a külső fajidegen hatások. Az eredmény ezért halva született. Erősnek kell lennie egy kultúrkörnek. A kultúrkör géniusza minden hatást integrálni tud, ha elég erős. Itt elmaradás van. De ehhez az kell, hogy maga is kitermelje a maga jelenségeit, megoldásait.

– S a magyar jazz vajon kitermeli? Mert itt végül is kölcsönhatásról van szó.

– Igen, de ott kezdődik az ügy, hogy a magyar muzsikusok utálják a magyar népdalt, és nem becsülik a korábbi és a már nagy kompozíciókat. Nem is ismerik. A magyar zenei anyanyelvűségnek a népdaltól Kurtágig nincs meg a respektusa. Még napjaink magyar komoly zenéjében is erős tartózkodás észlelhető. Nem vesz-szük észre, hogy teszem azt, Szőllősy András zenéje milyen alapelemekből építke-zik, hogy a mögött igenis ott van a magyar háttér. Ugyanakkor a jazz világában vi-szont mi nem a magunk két lábán járunk, a kiválogatódás másként, az Amerika felé tekintés, egyfajta menekülés jegyében történik. Örökös szellemi-közérzeti helyzete kell, hogy legyen a magyar embernek, hogy kelet és nyugat, észak és dél itt metszi egymást. A jazz óriási lehetősége, hogy mindenki, az összes muzsikus megalkot-hatja magáét. Ez azon is múlik, hogy ki mennyire gondolkodó elme. Egy alkotó embernek gondolkodónak kell lennie, mert az Istent utánozza. Hogyan alkotunk? Megfigyeléseink, felismeréseink alapján. A meglévő jelenségeket analizáljuk, meg-ismerjük a törvényszerűségeket, nemcsak a látszatot, a felszínt. Úgy épít az ember várat, hogy elébb egy párat már látott. Ám az övé soha nem lesz ugyanolyan, mint azok. Ami már egyszer megvan, az jobb, mintha újabb hasonlókat akarnak csinálni. Aztán, hogy miként tudja az ember a magáét összegyúrni, ez már az adottságai mellett attól függ, hogy milyen gondolkodó, s milyen lélek.

– Ilyen értelemben lehet-e magyar jazzről beszélni véleménye szerint?

– Érzésem szerint nem lehet. Ebben még nem alakult ki hagyományos magyar szellemiség, miként a képzőművészetben Csontváry, Rippl-Rónai, Medgyessy, Kondor, vagy az irodalomban Balassi, Ady, Móricz. Ha például meghallgatja Al-bert Mangelsdorffot és muzsikus társait, nagyon érződik rajtuk, hogy az már kife-jezetten nagyon jó német jazz-zene. Pedig amit a nyugatnémetek csinálnak, az nem más, mint hogy tökéletesen ismerik a német zene történetét – innen indul ki az e-gész -, a jazz történetét, az indiai zenét, a japán zenét, az afrikai zenét, mindent. De ők ott élnek ahol élnek, és azok, akik. Az embernek nem lehet évszázadokat undor-ral kitaposnia magából. Annyira nem alakul gyorsan a világ, hogy rögtön mindent ki lehetne mosni, azért, mert utáljuk magunkat. Inkább szeretni kell és éltetni és tö-rekedni a jóra. De ehhez az kell, hogy az ember mindent átgondoljon, szellemében igényes legyen, jót akarjon, és nyugodt legyen a lelkiismerete. Akkor megjön az e-reje is. Mangelsdorffék például úgy muzsikálnak, hogy magukban megélték mind-azt a zenei megoldássorozatot, amit a különböző zenékkel való találkozás hozott. Ezeket a maga helyén, tehát a zenei-szellemi gyakorlatban megemésztették, és beé-pítették a saját zenéjükbe, már mint saját fehérjét. Ezen mindenkinek át kell gyúr-nia magát. Ehhez tartozik, hogy ők tudatosak is, nemcsak ösztönösek. Tehát gon-dolkoznak, és tudják, mit miért csinálnak.

– A célra irányultság, mint az alkotás feltétele, egyetemes érvényű. Mitől lehet a jazz nemzeti jellegű?

– A német zenéből mindig azt érzem, hogy valamiféle idealizmus, tehát verti-kális irányultság jegyében igyekszik hierarchiába fogni az egyébként rendkívül in-dividuális mentalitást. És éppen az individualitás rendkívüli ereje és az összekap-csolódás akarata közötti feszültség váltotta ki belőlük a hallatlan precizitást. Úgy gondolom, azért precízek – úgy általában is -, mert mindent tisztáznak, hogy az egyén és mindenki megkapja a magáét. Rendkívüli szabatosság jellemző rájuk, amihez keménység, feszesség és az erő előkelő szerepe kapcsolódik. A mélyben pedig feltétlenül erkölcsi motívumok húzódnak. Náluk érzem azt, hogy a saját au-rájuk alatt dolgoznak, ami elég széles horizontú, tehát tágas. A magyar jazzben nem érzem, hogy ez megvolna. Mi nem dolgozunk saját aura alatt, pedig tudnánk. Itthon mozaikszerű képet találhat az ember, amiben sok minden van. Kétségtelenül erő is. Egész történelmünkre jellemző, hogy mindent erőből akartunk megoldani. Holott egyre gyengébbek lettünk. De ha az erő még meg is van olykor, hova vezet, ha nincs teljesen átgondolva és sikeresen alkalmazva? Alibihez. Pl. a rockhoz. Puff neki. Abban aztán van erő, más nincs is. Itt olyan rock-kultusz van ma is, hogy az fantasztikus. A legtöbb népszerű együttes rockot játszik. A jazzkedvelő magyar „konzervativizmus” pedig ugyanakkor a régi, hagyományos jazzhez, a swinges standardekhez húz.

– A magyar jazznek van-e, lehet-e olyan tartalma, mint a hatvanas évek fekete polgárjogi mozgalmaival szinkron free zene volt Amerikában -, hogy közvetlenül kifejez valamit abból a világból, amelyben fogant?

– A magyar jazz kétségtelenül kifejez bizonyos tüneteket. De nem olyan tel-jességgel, komplexitással és autentikussággal, és nem olyan teljességben, ami arról árulkodna, hogy valamiféle látása vagy eligazodása volna annak, aki csinálja. In-kább részjelenségek jönnek elő és ennek megfelelő minőségek, amelyek az indu-latok révén hatnak, de nem egy tágabb és átfogóbb szemlélet jegyében, nem teljes igényűen, magasan. Vagy blues-zenélés megy, vagy ún. standardok, rockok soro-zata, de pompás attraktív előadások mellett sincs egy olyan kör, amely ugyanazt az érzetet keltené itt, mint ott pl. Mangelsdorffé. Példa erre, ha bluest játszik valaki – úgy, mint mondani szokták -, hogy „happy van”. Nálunk a blues-játék javarészt ebben merül ki. Ezt is kétféleképpen lehet értékelni attól függően, ki és hogyan játssza, hiszen úgy is érzi azt a boldogságot. Lehet úgy, hogy „gyerekek jól élünk, eszünk, iszunk, happy van”; s lehet úgy, hogy „akármi is van, azért mi hiszünk ab-ban, hogy örömünk lesz, ez a mi mentségünk”. Éppen ebből a szempontból hibád-zik a dolog, mert az előzőt érzem, ha ma Magyarországon bluest hallok játszani.2

1980: Gábor Turi: György Szabados: an original Hungarian [In: Jazz forum. International Edition. Warsaw, no. 109 (6/1987).p. 48-51] 

 

GYÖRGY SZABADOS: an original Hungarian (The Interview)

One of the basic issues in the development of contemporary jazz concerns the growing pro­portion of ethnic dialects which lend a special flavor to this universal form of musical ex­pression.

Since the ‘50s, many musicians have turned for inspiration toward African and Far Eastern music, with some striking reesults. The contribution of Eastern European countries has been relatively insignificant, mainly for political and commercial reasons. Yet these barriers are bound to be lowered sooner or later and, according to some critics, fresh impulses can be expected from this part of the globe. Such is the aim of the following interview with pianist György Szabados, a highly individual and original musician from Hungary.

Szabados was born in 1939. Beginning with his first groups back in the ‘50s, he has con­sistently tried to create a special Hungarian type of jazz. His compositions and piano style are a synthesis of folklore, contemporary music and creative improvisation. Not only is Szabados a musician, but also an artist devoted to expressing his ideas, which are determined by particular social and geographical factors. With a combination of self-confidence and modesty, he uncompromisingly follows his own path, without taking into account the commercial popularity of his music. With his quintet, he took first prize in the free jazz category at the 1972 San Sebastian Festival. In the beginning of this decade, he successfully toured in West Germany and played with Anthony Braxton  at the 1984 Debrecen Jazz Festival. Three of his records have been released in Hungary: The Wedding in 1974, Adyton in 1983 and Szabraxtondos (with Anthony Braxton) in 1985. His individual approach and steadfast determination have earned him tremendous respect among his native jazz fans.

This interview is an abridged version of one published in Gábor Turi’s book I Say: Jazz which sums up the pianist’s musical ideas and aims.

 • You got into jazz in the ‘50s, when it was forbidden for political reasons in Hun­gary and labelled a decadent product of decaying imperialism. What made you turn toward this music?

– I was born into a musical family. I studied music privately and always enjoyed impro­visation. It was like a kind of prayer for me. I found jazz to be music which feeds on a imysterious soil, leading one to a mystical but promising land. There was a special, secret kind of magic to it.

 • What kind of music were you playing at that time?

– We were imitating American pieces mostly in the bebop and cool style. Of course, we also had our own compositions. We considered new things as well, for political reasons. There was a lot of restriction in the country; the tension that resulted could only be felt as an undercurrent. Only Hungarian folk music was being broadcast, which led to a very rebellious reaction among the youth. We began to see Hungarian music as the music of the political system, and were only interested in what we saw as its opposite.

 • What kinds of problems and ideas were you involved in socially and musically?

– Well, I realized that the Hungarian people had had a rather peculiar history. For centuries we had been unable to develop a lifestyle which suited our nature. We had always been forced to adopt alien ways. And then came the Second World War which suppressed the country shortly after it had begun to stand up and build its own free world with incredible hope and strength. A terrible rift and a kind of serfdom followed that shocked everybody, especially the young. The music we liked, such as American jazz, could not express what was going on in our country. Jazz at that time was mostly for entertainment. The jazz of the ‘50s was played mainly by whites, and the stylistic characteristics came from past ages of Euro­pean classical music that fit in neither with the level of contemporary music, nor with the essence of Hungarian music. The main characteristic of our music is its relatively undefined rhythm. Jazz at that time was too strictly defined, as was European music from the 17th cen­tury to the height of romanticism. I found that this rhythm couldn’t express my feelings. I didn’t find it to be like a mother tongue which is necessary for self-confidence.

 • And how did you find the key to the solution?

– The essence of jazz lies in the special way it handlés time, its propor-tion,, the tension relase. When we listen to a defined certain type of Afro-American music and then to Hun­garian or to East European dance music, the question arises as to how fchese differences can be grasped. I realized that for solution I had to go back to the ancient connection between speech and singing. In prehistoric times, they were both merely sounds; it was the aesthetic sense that separated singing while speech became a more objective means of communication. Perhaps their link lies in this notion.

This twas also felt by most of the black American jazz musicians in the ‘60s when they turned to Africa. Strangely enough, some of them stuck to the defined rhythm while others went beyond it. One example is Ornette Coleman, who plays the music of today. John Coltrane, on the other hand, feels the cosmic situation of mankind. But his music also involves the feeling of the present, of everyday situations. But Coltrane music is not definitive; rather, it is parlando-rubato, so to speak. This is not in the sense of Hungarian language and folklore, but is more ancient. This ancient moment makes it possible for one to perceive the meeting points. This is quite reminiscent of Bartók’s suggestion that all ancient music originated and diverged from a common music ocean.

 • Could you recall how this perception permeated your music?

– As I mentioned, my sense of Hungarian music was always conflicting with the set rhythms of the jazz that was in style then. In the early ‘60s a desire to play what I really felt awoke in me. We began to work quite freely, and the musical instincts brought new solutions. I was lucky to come up with a rhythm which cosmbined Hungarian musical feeling and jazz. My starting point was folk singing, not instrumental music. All kinds of music come from singing, and the ancient character of Hungarian music is mainly a parlando-rubato type of singing which apparently lacks a defined rhythm. But deep down it has some kind of rhythm: intuition, feeling makes it move in such a way; that in short passages it is asymmetric, but on the whole it becomes well-balanced. I had to learn to improvise in such a way as to blend naturally the characteristic, 20th century feeling of rhythm, not with the traditional jazz rhythm, but with an equalizing rhythm which constantly moves forward. I had to take the characteristics of Hungarian folk music and raise them to a twelve-tone scale. Thus it became atonal and tonal at the same time. This connection is established in the natural background of folk songs. I realized that the most solid basis for organizing and setting styles lies in the musical mother-tongue deep within ourselves, due to its intimate, unambiguous and concentrated ancient nature. I think there must be a point where my universal world outlook (that connects me to tonality) and a natural devotion to a Hungarian culture and psyché can meet. In the twelve-tone scale, an improvisation based on a folk song is like a dissection of an arch in architecture. It is in close connection with the sound in: a way that it preserves something important, I mean the main characteristics or the skeleton of the wider musical background, thus creating a relation or unity between world music and Hungarian music – past, present and future.

 • As a Hungarian who is aware of the results of your effort to create this synthesis, I understand what your terms and categories mean. But for those who know less about this subject, could you explain what you mean by Hungarian music as such?

– I mean the Hungarian musicality which has folk music as a base. I believe that all music originates from folk music, I also see that with jazz, for instance, the great renewals or dissemination began when the spirit came down to earth, so to speak; when it fed on the ancient soil. But I want to make it clear that the music I play and compose is not folk music. It is music. Of course, the influence of the cultural background cannot be ignored. Hungarian folk music is so modern, rich and eternal that it fascinates the spirit, too. I think in my case neither the gesture-world of the vernacular, nor the Afro-American influence have been lost from its essence even in a rhythmic sense. I hope their meeting keeps both alive; not as a mixture of Yin and Yang, but as something new, a combination.

 • You have been giving free concerts since the early ‘60s in Budapest, about the time that the new style in America was beginning to spread. The new way of thinking, the intense need of expression, the complicated rhythm structures, harmonies and sound effects were then quite unusual. It took fifteen years for them to become generally accepted.

– The present state of jazz cannot be viewed separately from the situation of contempo­rary music in general. Since the turn of the century, East European and other folk music have brought various elements to composed music that had previously been strange for the diatonic classical system. What could the fourths, fifths and the non-tempered way of thinking bring forth? A Stravinsky, a Bartók, a Kodály. And it is continuing even today. All the changes, the feeling of spaciousness that make contemporary music so exciting can also be found in jazz. I myself am working along this line. My musical language differs from that of’ others in as much as the place shapes the mind. This is inevitably behind one’s gestures and in the way of building motifs and structures. While composing I don’t think that the material will be this or that style; I only take into account whether or not it fits with the way I feel. In order to play open music right there must be an inner structure, a feeling of the whole as a unit. I imagine that the most free style of playing should be defined by a very serious feeling, desire or belief. There must be principles in order to find the proper means and elements. The musician should concentrate to express his message clearly. But, most important, he should feel love, not hate, while playing. This is the freedom of this music.

 • You probably know that you are quite alone in Hungary with this direction. Some even say Hungarian folk music cannot be transformed into the language of jazz.

– Well, I wouldn’t say my music is jazz. It probably can’t be categorized. My intention was to play music. Things have effects on each other with understandable results. It may not be jazz,, but it’s music! Everything is measured by its spirit. It may be paradox in that its form is jazz, but most of the material is not. What is most important is that it is music.

 • It is not jazz, nor contemporary music, nor folk music, all of which have been men­tioned along with other things. I guess it would be superfluous to categorize your music. Let’s forget about automatically searching for such crutches – although this embarrass­ment might have played some role in the rejection of your music for years. There were periods when the mass media was closed to you and your ideas.

– In the ‘60s our national music scene was adrift in a state of Kodály-epigonism. Contem­porary music didn’t exist, and jazz had reached the level of bebop, hard bop. It is therefore understandable why I began to experiment with musical effects on a rhythmic basis. It happened in a vacuum. Later, in 1971, I composed a longer piece based on a Protestant psalm. While performing it, I noticed that my musicians, and the audience, were becoming bolder, were finding mainstays. We stayed with this line of an instrumental version of the parlando-rubato folk song interpretation. And although we won first prize at the 1972 San Sebastian competition, and had the support of the young intelligentsia at home as well, a silent period of six-seven years followed. You know, in Hungary, jazz had been viewed negatively for a long time. More time is still needed for new generations to overcome psychologically that judgement. Jazz had been equated with simple dance music, and it is still overlooked as an insignificant means of expression. As a result, only a few talented experts are trying to analyze it either in terms of aesthetics or sociological importance. Jazz was not able to put down roots among the intelligentsia, therefore couldn’t develop properly and lacked the necessary commentaries. Being hermetically sealed condemns one to death, especially mentally. That’s why a culture should be strong. Its genius can integrate every impulse if it is strong enough. But it needs the ability to work out its own means.

 • Does Hungarian jazz have this ability? Because otherwise it is a kind of inter­action.

– Yes. I must say that Hungarian musicians detest their folklore and don’t respect or are ignorant of the great masterpieces. Our musical mother-tongue is not respected enough, and this holds true in contemporary music as well. At the same time, with jazz we don’t stand on our own feet; choices are made by watching what is happening in America, which is a sort of escape. It would be a healthy sign if North and South, East and West would come together here. With jazz, everybody can create his own means of expression, but it depends on thought processes. A creative artist should be a thinking person too, because he imitates God. How do we create? On the basis of observation and recognition. We analyze phenomena, going beneath the surface to realize their essence. And that is how someone is able to form his own world, a world determined by his abilities and mentality.

 • With this in mind, can you speak about Hungarian jazz as such?

– I am afraid not. With jazz, we still do not possess the traditional Hungarian mentality as we do, for example, in fine arts or in literature. If, for instance, you listen to the music of Albert Mangelsdorff, you can tell that it is very good German jazz. Nevertheless, German musicians are absolutely aware of the history of German music, the history of jazz, Indian music, Japan music, African music, everything. But they are living where they are living and are who they are. They play music having absorbed and experienced all the musical influ­ences they have come across. They do so consciously and intuitively. They ponder every­thing, their spirits are high, their consciences are easy and they know what they are doing and why. That’s what makes their music so strong.

 • The object-orientation is a general condition of creation. How then can jazz have a national character?

– Listening to German music, I always feel that there is an attempt to organize the highly individual mentality into the spdrit of a kind of idealism. And it is the tension between the extraordinary strength of individuality and the desire for conection that produces a very precise music. German musicians are precise in general because they want to make everything clear in order to indulge everyone’s preferences. Their main characteristic is the exceptional accuracy which is connected with severity, uprightness and the primary role of strength. And, deep down, there are moral inclinations. In Hungarian jazz, I don’t get the same feeling. Hungarian jazz musicians don’t mentally and stylistically digest other music and their own traditions. They don’t develop an original musical ideal. Of course, it depends on the circum­stances too, that they don’t work under their own aura, although they would be able. Instead, there is a mosaic with a lot of things hidden inside. Strength, too. Itt is typical for us that we always wanted to find solutions with the help of strength. And we become weaker and weaker. And if there is enough strength, it is not used consciously and successfully. There is an incredible worship of rock for instance. And the conservative affinity for jazz is still affected by standards and trends.

 • Free jazz in the America of the ‘60s was in harmony with the black social movements. Do you think Hungarian jazz can express in a similarly direct way something special about its surroundings and background?

– Well, Hungarian jazz is actually expressing certain symptoms. But not with a comple­xity and authenticity that would express a particular idea. Instead, one can find phenomena and qualities which are somewhat valid, but which are motivated by temperament, not by a wider and universal view. You can listen to the blues or to standards but, despite some very excellent performances, you do not get the same feeling as when listening to Mangelsdorff. Let’s take blues-playing for example. In blues, the message can be that, “Well, cats, we are making a nice living, we can eat and drink enough, so we are happy”. Or you can play a blues that says “whatever the situation is, we want to believe that we will be happy; that is our plea”. To tell the truth, I mostly hear the first message when listening to the blues in Hungary. These days, it is not a matter of life or death, but rather of degrees of well-being. But true art ís the expression of one’s deepest essence. It is an attitude. And if somebody once begin to loosen, if not every moment has its authenticity (even in such a music that is largely based on spontaneity), it would only speak of his persistence and the point of giving it up.